La nova llei de Formació Professional

La Formació Professional és un nivell d’estudis indispensable del sistema educatiu. La taxa de joves matriculats a FP a l’estat espanyol és del 12%. En canvi, als països de l’OCDE és del 25% i a altres països de la Unió Europea és del 29%. El sistema europeu és un sistema d’FP al llarg de la vida.

L’STEI-Intersindical reclama un compromís amb la millora de les condicions laborals del professorat i l'equiparació plena de tot el col·lectiu docent dins el cos de professors de Secundària. Actualment, els PTFP es troben en un subgrup professional inferior A2, quan la resta de professorat de Secundària està en el subgrup A1, el que repercuteix en diferències notables pel que fa a salari, tot i exercir la mateixa feina amb idèntiques funcions i responsabilitats.

La LOMLOE genera més problemes que solucions

La LOMLOE vol millorar el reconeixement social de l’FP, però en la disposició addicional onzena deixa el cos de Professors Tècnics de Formació Professional (PTFP) com a cos a extingir. L'STEI Intersindical, com a representant legal dels docents, estam preocupats per la situació que ha generat la LOMLOE.

Des de la Confederació d'STEs com a representants legítims dels docents exigim:

  • La integració immediata de tot el Professorat Tècnic de FP en el cos de Secundària.
  • Cap professor ni professora es pot veure perjudicat, ni molt manco perdre el seu lloc de feina, a causa de l'entrada en vigor de la LOMLOE. Els interins amb la LOMLOE poden patir un doble desavantatge: a la situació d'inestabilitat laboral, s'afegeix la declaració de cos a extingir, amb les dificultats que pot suposar per a la seva futura contractació per l'Administració.
  • La igualtat de condicions pel que fa als drets laborals de tot el professorat en l'elecció d'horaris, caps de departaments, mobilitat, concurs de trasllats, etc. La LOMLOE no assegura l'accés directe de tots els PTFP (A2) al cos de secundària (A1). Tampoc assegura que es respectin les titulacions acadèmiques reconegudes avui en dia com a titulacions equivalents a efectes docents recollides en el RD 276/2007. «El Govern, d'acord amb les administracions educatives, ha d'establir el procediment per a l'ingrés en aquest cos, així com per a l'accés del PTFP que estigués en possessió en la data d'entrada en vigor d'aquesta Llei Orgànica de la titulació de grau universitari, o equivalent a efectes d'accés a la funció pública, en les condicions que es determinin». No es pot empitjorar la qualitat de les condicions de vida i laborals.
  • Canvi de redacció de la Disposició Addicional 11ª: on diu "titulació de grau universitari, o equivalent a efectes d'accés a la funció pública" ha de dir: "titulació de grau universitari, o equivalent a efectes de docència".
  • L’FP no es pot privatitzar ni externalitzar. El pes de l’educació ha de recaure en el professorat i els centres educatius. Les empreses no poden decidir el pla d’estudis ni retallar el currículum dels alumnes.
  • Si la nova llei unifica tota l’FP, la reglada i el Sistema Educatiu per al Treball vinculada al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, que aquest fet no perjudiqui cap docent de cap dels dos sistemes anteriors.

Aquesta controvèrsia generada per la LOMLOE en els termes que denunciam està provocant un renou i una divisió innecessària entre el professorat de secundària i els PTFP. El Ministeri continua sense aclarir com serà la situació a partir del proper curs.

La pèrdua de drets laborals es pot traduir en la rebaixa irreparable de la qualitat de l’FP, una possible reducció de llocs de treball docents en els cursos vinents i la minva de coneixements generals i amplis de l’alumnat per al desenvolupament dels diferents vessants de la professió.

Aquesta situació s'hagués pogut solucionar fàcilment si tots els PTFP passassin automàticament al cos A1. El professorat és una peça absolutament fonamental del sistema educatiu. A igual treball, igual salari. Si es vol dignificar la Formació Professional no es poden menysprear els professionals que la duen a terme. No té cap sentit que els interins sense titulació universitària quedin com “especialistes” amb un contracte laboral precari per un màxim de tres anys. Això només incrementarà les desigualtats, la segregació i la precarietat laboral.

Així mateix, demanam la màxima celeritat i transparència en el desenvolupament i aplicació de la normativa que ha de reglamentar l'articulat de la LOMLOE, per no perjudicar cap docent de la Formació Professional.