Concurs oposició d'estabilització 2023

concurs extraordinari

Devolució de taxes

El tràmit per sol·licitar la devolució de la taxa en els casos d’aspirants que hagin fet la inscripció en el procés selectiu d’estabilització, mitjançant concurs oposició, en el que no hi havia plaça convocada de la seva especialitat, s’habilitarà durant el mes de juliol de 2023, una vegada s’acabi aquest procediment selectiu.

Guia pràctica

Tribunals i comissions de valoració

Persones admeses i excloses

Sorteig ordre d'actuació aspirants Dijous 2 de febrer a les 9:15 

  • Lletra P
  • Resolució de dia 1 de febrer de 2023 per la qual es determinen les normes que regeixen el sorteig públic per determinar l'ordre d'actuació dels aspirants en els procediments d'ingrés del procés selectiu d’estabilització als cossos docents a les Illes Balears.

Inici de les proves

  • Part A: a partir del 3 de juny
  • Part B: Presentació de la unitat didàctica o situació d'aprenentatge entre l'1 i el 15 de juny

Indemnitzacions - 27 de gener

Normativa

Presentació de sol·licituds

Calendari

Places

Com són les proves

Temaris i supòsits pràctics

Temaris i supòsits pràctics

Meses sectorials

 

TELÈFON URGÈNCIES OPOSICIONS DOCENTS 2023