Interinitats i estiu


Actualment ja no podem xerrar de "cobrar l'estiu". Actualment només hi ha una indemnització econòmica "equivalent a un mes de retribucions" que realment no arriba ni a un mes de sou. T'ho explicam.

El que es comprometé a recuperar aquest govern

El Govern actual es comprometé a recuperar el que tením abans del 2011. Tothom qui tenia acumulats nomenaments que sumessisn 165 dies o més, tendria un nou nomenament entre 1 de juliol i 31 d'agost, que inclouria:

 • Sou dels dos mesos
 • Cotització dels dos mesos d'estiu.
 • Punts a les llistes d'interins.
 • Antiguitat per triennis i sexennis.
 • etc.

El que realment ha fet aquest govern

Enlloc de recuperar l'estiu tal com el teníem, el Govern s'ha limitat a donar, a tothom qui compleixi la condició dels 165 dies, una indemnització de no arriba a un mes de retribucions. La suma d'aquesta indemnització i de les liquidacions que et pertoquen podria arribar a poc més de mes i mig de retribucions. Si tens els 165 dies de feina, et correspon:

 • Indemnització (no arriba a un mes de sou).

El que no ens conten és que ja no tendrem:

 • Cotització dels dos mesos d'estiu.
 • Punts a les llistes d'interins.
 • Antiguitat per triennis i sexennis.

Nòmina de juny i cessaments anterios a 30 de juny liquidació i vacanes no gaudides

Independentment de la indemnització, i com estableix la normativa estatal, a la darrera nòmina hi ha inclosos els següents conceptes:

 • Liquidació per vacances no gaudides (2,5 dies per mes de feina fets). Si has fet 10 mesos de feina, per exemple, et pertocarien 25 dies.
 • Liquidació (part proporcional de la paga extra de Nadal).

Aquestes liquidacions també et pertoquen si el cessament es produeixi al llarg del curs, abans de dia 30 de juny

Recorda que, a més, si vols, pots demanar la prestació d'atur, si reuneixes els requisits per fer-ho.

Indemnització si has fet 165 dies de feina o més

Si has fet 165 dies de feina al llarg de tot el cus et correspon una indemnització "equivalent a un mes de retribucions". No arriba a una nòmina completa, ja que el concepte que tens a la nòmina d'indemnització per residència no es considera retribució (a voltant de 100 euros manco). Es sol cobrar el juliol.

Però com ja t'hem dit, no hi ha nomenament (cotització, antiguitat a les llistes, triennis i sexennis...), sinó només la indemnització econòmica.

Per cobrar la indemnització, no cal que faics res. La Conselleria ho ingressa d'ofici.

Requisits

L'única condició per tenir la indemnització és:

 • Haver fet 5,5 mesos de substitucions durant el curs. No cal que sigui de forma ni en el mateix centre.

Quantia total

La suma entre les vacances no gaudides (punt anterior) i la indemnització seria entre un 60% del sou real dels dos mesos (en cas de 165 dies de feina) i, a molt estirar, l'equivalent a un 80% dels sou dels dos mesos (en cas dels 10 mesos de feina).

Qui no ha perdut l'estiu?

Per sort, i contràriament al què passa a gran part de l'estat espanyol, hi ha un gran col·lectiu de persones interines que mai han perdut el nomenament corresponent fins dia 31 d'agost, gràcies als continus pactes d'estabilitat que fins fa no res hem tengut a les Illes Balears, que fulminà la Conselleria per al curs 2018-19 i que reclamen arreu de l'estat. Les persones que mai han perdut l'estiu són:

 • Vacants (s'adjudiquen l'estiu i a principi de setembre)
 • Substitucions previstes per tot el curs escolar (s'adjudiquen l'estiu i a principi de setembre), a no ser que siguin cessats per incorporació del titular
 • Vacants sobrevingudes anteriors a 15 de gener