Interinitats i estiu

Mentre feim feim, a més de les retribucions mensuals, generam altres drets. Concretament, són:

  • Pagues extres (juny i desembre)
  • Vacances (agost)

Si no les podem gaudir perquè ens cessin abans n'hem de percebre la part proporcional corresponent a la darrera nòmina, d'acord amb la feina feta fins aleshores.