Docents a l'exterior

Docents exterior 23

Docents interins a programes educatius a l'exterior

Requisits per exercir de professor interí a l’exterior:

 • Ser nacional d’algun dels estats membres de la Unió Europea.
 • Tenir divuit anys d’edat i no haver arribat a l’edat establerta per al retir.
 • No patir cap malaltia ni estar afectat per cap limitació física ni psíquica incompatible amb la docència.
 • No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari de cap de les administracions públiques ni trobar-se inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques.
 • No haver estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i indemnitat sexual.
 • No ser funcionari de carrera, en pràctiques ni estar pendent de nomenament com a funcionari de carrera del mateix cos docent.
 • No estar afectat per cap incompatibilitat.
 • Estar en possessió de la titulació acadèmica que permeti ensenyar l'especialitat correspondent.
 • Acreditar la formació pedagògica i didàctica.
 • Tenir acreditada la residència al país a què s’incorpora a fer feina al moment de ser nomenat funcionari interí.
 • No haver tingut, durant els tres anys immediatament anteriors, una avaluació desfavorable de l'activitat professional com a docent a l’exterior.
 • Acreditar el coneixement de l’idioma del país corresponent.

França: Sol·licituds fins el 13 de març de 2024

Colòmbia - Brasil: Pròrroga del curs 2023-2024. Termini per afegir o modificar dades fins l'11 de març de 2024

Marroc: Sol·licituds fins el 19 de febrer de 2024

Regne Unit: Sol·licituds fins el 19 de febrer de 2024

Alemanya: Sol·licituds fins el 19 de febrer de 2024

Itàlia: Sol·licituds fins el 4 de març de 2024

Bèlgica, Països Baixos i Luxemburg: Sol·licituds fins l'1 de març de 2024