L’STEI llença la campanya per la integració de tot el professorat en un cos únic docent

L’STEI Intersindical posa en marxa una iniciativa per a exigir que el professorat dels cossos A2 (Mestres, Sectors Singulars de la FP i Mestres de Taller) s'integrin en el cos A1. És una campanya de caire estatal impulsada per la Confederació d’STEs, de la qual en forma part l’STEI.

Abans de la unificació de les carreres universitàries en graus, en aplicació del Pla Bolonya, hi havia una diferència en les titulacions: diplomatures i llicenciatures. Aquesta diferència ja fa anys que ha desaparegut.

 L’STEI Intersindical entén que tot el professorat té les mateixes responsabilitats, el mateix sistema d'accés per concurs oposició i requereix la mateixa titulació per a accedir a la docència, a través del grau. A més, la jornada laboral és la mateixa, independentment del cos o subgrup al qual es pertanyi. En canvi, les retribucions del cos A2 són inferiors que les del cos A1, entre altres condicions laborals.

No hi ha excuses per a mantenir la diferència en subgrups A1 i A2. Per això, la Confederació d’STEs llança la campanya “Integració a l'A1 de tots els cossos. Cap al cos únic” i traslladarà al Ministeri d'Educació aquesta proposta perquè es modifiqui la normativa pertinent i s'integrin tots els cossos de l'A2 en l'A1.

La classificació entre l'A1 i l'A2 que realitza l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, en funció del nivell de responsabilitat de les funcions a exercir i de les característiques de les proves d'accés, a més de la titulació exigida en aquestes, ja no té cap sentit. 

Hi ha un antecedent molt recent, que és la integració al cos de secundària i, per tant a l'A1, d'una part del professorat de l'actual cos a extingir de Professorat Tècnic d'FP del Grup A2.

L’STEI Intersindical considera que la resta de l'actual cos d'A2 també hauria d'integrar-se a l'A1, incloent també el professorat que va entrar en el seu moment en el sistema educatiu amb titulacions diferents a les universitàries, d’acord amb el principi “A igual treball, igual salari”.

Cartell petit