L’STEI reclama una nova negociació del decret d’accés a la funció docent

L’STEI Intersindical i la Confederació d’STEs reclamen a la nova ministra Isabel Celaá la convocatòria de la Mesa Sectorial del Ministeri d’Educació per a abordar en profunditat una nova negociació del Reial Decret d’ingrés en la funció docent. També cal que es tractin els canvis legislatius pertinents per a reduir l’elevat nombre de professorat interí i, alhora, garantir la continuïtat laboral d’aquells docents que no aprovin les oposicions.

L’STEI fa aquesta petició a pocs dies de l’acabament dels processos selectius posats en marxa a tot l’Estat espanyol, en compliment de l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública de 29 de març de 2017, signat pel Ministeri d’Hisenda i els sindicats CSI·F, FeSP-UGT i CCOO; un acord durament criticat per l’STEI perquè no contempla cap tipus de mesura d’estabilitat o de continuïtat laboral per al professorat interí que no superi el concurs oposició.

La negociació dels possibles canvis a introduir en el Reial Decret d’accés a la funció docent durant aquest curs escolar ha estat del tot decebedora, i el Ministeri d’Educació presidit per Méndez de Vigo va acabar incorporant unes modificacions tan mínimes que no han suposat cap millora en el procés de les oposicions.

Ans el contrari, l’STEI lamenta que possiblement no es reduirà la interinitat tal com pretenia l’Acord estatal sinó que pot perillar la continuïtat en el seu lloc de feina d’una bona part del professorat que no ha superat les proves, i que ara es veu desprotegit sense cap mesura de continuïtat laboral efectiva com eren els pactes d’estabilitat, vigents a les Illes Balears durant els darrers 20 anys.

L’STEI denuncia que nombroses places de les oposicions a les Illes Balears poden quedar desertes, a més de l’elevat nombre de dubtes i la manca de transparència en la correcció d’algunes proves que ha estat denunciada tant en el mitjans de comunicació com en el propi sindicat.

Per tots aquests motius, l’STEI i la Confederació d’STEs reclamen la convocatòria de la Mesa Sectorial d’Educació del Ministeri per a articular les mesures que millorin l’accés a la funció docent, com la negociació de la doble via, l’aplicació de l’article 61.6 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o la supressió de les proves eliminatòries. I també amb la posada en marxa de les eines que donin estabilitat als docents que no superin les oposicions.

Palma, 18 de juliol de 2018


La Confederació STEs reclama una nova negociació del decret d’accés a la funció docent

Madrid, 16 de juliol del 2018

Aquests dies estan finalitzant els processos selectius engegats per les administracions educatives per donar compliment a la reducció de l'ocupació interina en l'Ensenyament Públic, derivada de l'Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública de 29 de març del 2017 signat pel Ministeri d'Hisenda i AAPP i els sindicats CSI-F, FeSP-UGT i CCOO.
Per STEs-intersindical, un dels dèficits d'aquest Acord és no haver inclòs en el seu contingut les garanties necessàries perquè el personal temporal pugui consolidar llur ocupació, ja que dictamina que l'objectiu de reducció de la temporalitat per sota del 8 % de les plantilles es realitzarà a través d’un concurs-oposició i sense establir cap fórmula extraordinària que faciliti el procés als treballadors públics afectats. El resultat de la negociació amb el MECD del model d'Ingrés a la fi del novembre passat va ser
decebedor per a la majoria de les organitzacions sindicals en la Mesa Sectorial, i va portar com resultat la imposició del RD 84/2018 que regirà els processos selectius per a la reducció de la interinitat. Ara, sense haver finalitzat per complet els processos selectius, s'observen indicis que la reducció de la interinitat no només no va a tenir l'efectivitat cercada, sinó que pot perillar la continuïtat en el seu lloc de feina d'una bona part dels professors interins que no han superat les proves i no estan protegits per garanties d'estabilitat laboral. Les nombroses places que quedaran desertes, els dubtes i la manca de transparència en
la correcció de les proves essent denunciades tant en els mitjans com als sindicats i visualitzen
públicament un fiasco com mai abans havia ocorregut.
En realitat, ni l'Acord ni el Reial Decret ni l'engranatge posat conseqüentment en marxa atenen a les prescripcions polítiques i jurídiques emeses des de les instàncies europees. Convé assenyalar que el Parlament Europeu, en Resolució de 31 de maig del 2018, sobre la resposta a les peticions sobre la lluita contra la precarietat i l'ús abusiu dels contractes laborals de durada determinada, recorda que quan s'han donat casos d'ús abusiu de contractes de durada determinada successius, cal aplicar una mesura que ofereixi garanties equivalents i eficaces per a la protecció dels treballadors a fi de sancionar degudament l'abús i eliminar les conseqüències de la violació del Dret de la Unió, així com per salvaguardar la posició laboral dels treballadors afectats. Igualment, destaca que la transformació d'un contracte de durada determinada en un de durada indefinida ha de considerar-se com una mesura per prevenir i sancionar de manera efectiva l'abús dels contractes de durada determinada en el sector públic i en el privat, i ha de ser clara i ser inclosa sistemàticament per tots els Estats membres en els seus respectius àmbits normatius en matèria de Dret laboral.

L’STES considera que ni l'Acord per a la Millora de l'Ocupació Pública ni el nou RD d'Ingrés 84/2018 responen ni als requisits del Parlament Europeu ni a la jurisprudència del TJUE (per ex. la sentència del Cas Mascolo) pel que fa a les solucions per a la temporalitat dels funcionaris interins, i que en cap cas haguessin de perdre el seu lloc de feina. La solució a la temporalitat no és admissible únicament convertint les vacants afectades en interinitat per places fixes a través d'un concurs-oposició, bo i desplaçant a la desocupació als professors que no aprovin, sinó que els treballadors que les ocupen han de conservar la seva plaça i passar de temporals a fixos. En paraules de la Resolució europea esmentada: l'adopció de mesures efectives destinades a prevenir i sancionar degudament l'ús abusiu de successius contractes de feina de durada determinada, en plena conformitat amb el Dret de la Unió, és necessària per eliminar les conseqüències de la violació dels drets dels treballadors.

La interinitat a la funció docent és un problema crònic que supera la quarta part de les plantilles en perjudici dels drets laborals i de la qualitat educativa, a part de constituir un frau de llei molt clar. L’STEs defensa que la problemàtica no pot solucionar-se amb remeis parcials, si és que no són injusts! La nostra organització fa temps que advoca per un sistema d'accés diferenciat com a millor mètode per aconseguir tal objectiu, però recentment també hem argumentat que el desenvolupament legislatiu del segon paràgraf de l'article 61.6 de l'EBEP pot servir per a això.

Des de l’STEs sempre hem contribuït en les negociacions amb l'Administració per aconseguir la millor fórmula possible d'arribar a un acord. Insistim que la solució que millor s'adapta als requisits europeus ha de preveure la consolidació laboral dels docents, sense que això vagi en detriment d'una alta oferta de places per les persones aspirants de nou accés. És necessari que les Administracions Públiques, i per tant l'Educativa, acatin les directrius de la Unió Europea per aconseguir solucions justes i efectives al greu problema de la temporalitat en el sector docent.

L’STEs requereix, per tant, la ràpida convocatòria de la Mesa Sectorial del MECD per abordar en profunditat una nova negociació del RD d'Ingrés en la Funció Docent i dels canvis legislatius
que millor s'adeqüen a les directrius europees per a la reducció de la interinitat en la docència.

Secretaria de l’STEs