General

Mesa de concertada 06-11-2023 - Tractament de llengües

Es va celebrar amb la presència del conseller d’Educació, Antoni Vera, i dels directors generals de Planificació i de Personal Docent.

Vera va dir que els partits PP i VOX han arribat a un acord parlamentari que marcarà les línies mestres que s’han de seguir en matèria lingüística. Tot i així va afirmar que aquestes línies s’han de negociar a la Conselleria d’Educació i a les meses.

L’acord es durà a terme al centres “on sigui possible” a partir del curs 2024-25, sempre respectant l’autonomia de centre i complint amb la normativa vigent en matèria educativa, amb especial referència a l’article 18 de la Llei de Normalització Lingüística i a l’article 135 de la LEIB. També va insistir en què totes les mesures que adoptin els centres ho faran “de manera voluntària”.

Per altra banda es posarà en funcionament un pla pilot també voluntari per a la implantació de matèries en castellà a les etapes de primària i secundària sempre garantint la impartició d’un 50% de les matèries en llengua catalana.

No es modificarà la Llei de Normalització Lingüística ni la LEIB, tot i que aquesta darrera “no agrada a l’actual administració”.

El director general de Personal Docent va dir que després dels dos anys d’aplicació del Pla Pilot, que encara s’ha de veure quants centres i amb quins criteris s’hi podran adherir, es farà una avaluació d’assoliment de competències lingüístiques per part del IAQSE. El que no va aportar va esser una anàlisi de resultats de proves anteriors del IAQSE que avalin la necessitat de canviar la normativa en matèria de llengua.

No hi haurà retrocés en els acords que es tenen amb el sector de la concertada ja que hi ha un major pressupost disponible per a les partides destinades a quests sector.

En la seva intervenció, les patronals CECE, FEIPIMEB i ECIB varen donar suport als nous plantejaments de la Conselleria. CECE va recordar que l’administració anterior els va permetre continuant amb el trilingüisme als centres on es duu a terme i esperen que no hi haurà cap modificació substancial respecte del que venen fent fins ara.

Els representants de les Cooperatives, que en el seu ideari contemplen la promoció de la llengua i cultura pròpies, varen dir que aquestes mesures traslladaran sobre els centres la pressió de les famílies, que fins ara acceptaven els projectes lingüístics.

USO i FSIE no es varen pronunciar sobre l’opinió que els mereix l’acord PP i VOX i les seves conseqüències per a la comunitat educativa o la pervivència de la llengua catalana.

CCOO i UGT, varen mostrar la seva preocupació pel que significa rompre el model lingüístic avalat per una pau social, l’encaix legal de la nova normativa que es vol desplegar, que es respecti d’una forma efectiva el Decret de Mínims, i que l’escola que tant clama per la inclusió, la igualtat d’oportunitats, etc. ara passi a separar els infants (“fer agrupaments flexibles”) en funció del posicionament ideològic de les seves famílies.

STEI va manifestar que l’acord parlamentari ens duu a una confrontació innecessària, ja que el que hi havia fins ara era una pau social en tema de llengua, avalada la normativa vigent, entre la que es troba la Llei de Normalització Lingüística, o el Decret de Mínims.

L’escola ha de ser un actor de cohesió social i de compensació de desigualtats, i amb la política que proposa aquesta administració, i que ens retrotreu a temps ja passats, pareix que el camí és justament el contrari.

Sol·licitud Paga 25 anys - Acord 2023

El BOIB núm. 149, de 2 de novembre de 2023, publica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual s’estableix el procediment administratiu per al curs 2023-2024 per tramitar l’abonament de la paga extraordinària d’antiguitat establert a l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l’Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l’Ensenyament Privat Concertat.

Llegeix més...

L’STEI Intersindical rebutja la proposta del pin parental pactada entre PP i VOX

És inadmissible que el Partit Popular assumeixi de bell nou el discurs de l’extrema dreta

Amb aquesta mesura la Conselleria d’Educació desconfia del professorat

L’STEI Intersindical expressa el seu rebuig absolut a la proposta pactada entre el PP i VOX de promoure el pin parental en els centres educatius de les Illes Balears, amb una proposició no de llei que torna parlar de mesures per “posar fi a l’adoctrinament a les escoles, amb una atenció especial als llibres de text i material educatiu”.

Llegeix més...

Comissió seguiment de l'acord 17-10-2023

 

En la reunió de 17 d'octubre de 2023 de la comissió de l’Acord de Millora 2023 per a l’ensenyament concertat s'han tractat els punts següents:

EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA

Aquest punt ja està assolit, segons els criteris signats. Ja estam equiparats amb el personal de la pública sense tenir en compte l’antiguitat.

A més, tal com marquen els Pressupostos Generals de l’Estat, rebrem un increment del 0’5% amb efectes de gener de 2023 a les nostres nòmines al mateix temps que a la pública.

 

REDUCCIÓ A 23 HORES LECTIVES A SECUNDÀRIA

S’ha dut a terme sense cap incidència als centres.

 

PAGA DE 25 ANYS

Es començaran a pagar el 2024 només a persones ja jubilades, o amb incapacitat definitiva o difuntes. Amb l’ordre que marca el text de l’acord:

1.- XIV conveni d’educació especial, 2.- VI conveni de concertada, 3.- XV conveni d’educació especial i 4.- VII conveni de concertada. Dins cada conveni, es pagarà segons data de naixement.

La partida disposada és d’uns vuit-cents desset mil euros. Totes les sol·licituds que segons l’ordre de prelació no es puguin incloure dins el pagament de 2024 sortiran com a denegades per a aquest exercici.

Les sol·licituds, amb el format que properament publicarà la Conselleria, es podran presentar del mes de novembre al mes de febrer de 2024, hi haurà el prescriptiu període d’al·legacions i resolucions i es començarà a fer el pagament entre abril i juny de 2024.

Es farà una doble sol·licitud al centre i a la Conselleria.

 

SEXENNIS

Respecte de les sol·licituds, la Conselleria informa que la resolució definitiva sortirà la propera setmana, quan les nòmines ja estan tancades; per tant, els nous sexennis es reflectiran a la nòmina de novembre amb efectes retroactius de setembre.

L’STEI havia demanat que es tengués en compte l’antiguitat i la formació efectuades a educació infantil abans que es concertàs aquest nivell. L’administració diu que això no és possible.

 

MÒDULS DESPESES DE FUNCIONAMENT

Es venen pagant puntualment amb l’increment que marca el redactat de l’acord signat. Es recorda que el personal complementari dels centres d’educació especial també ha de tenir l’increment del 10’5% al seu CRIB.

El PAS dels centres concertats ja cobra els 137,02€ de CRIB.

 

JUBILACIÓ PARCIAL

Possiblement l’acord de jubilacions parcials per a persones nascudes el 1962 i 1963 es signi abans d’acabar el 2023.

 

ACORD DE RECOL·LOCACIÓ

Segons la Conselleria, aquest punt està bloquejat perquè les patronals de moment no estan obertes a un acord de recol·locació en cas que qualque centre perdi el concert d’aules.

 

CENTRES D’ATENCIÓ PREFERENT

La Conselleria vol aplicar els mateixos criteris i també la mateixa dotació extraordinària de recursos per als centres concertats que vegin reconeguda aquesta condició tant a la xarxa concertada com a la pública. Es posa com a fita el curs 2023-24.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES PER A.T.E.

Properament es farà una valoració de conjunt de les despeses que suposa el pagament de les nòmines, de l’antiguitat i la seguretat social de les ATEs per a què en cap cas els centres no hagin d’afegir cap quantitat.

Calendari de festes locals 2024

Publicada la Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, per la qual es fa públic el calendari laboral
general i local
per a l’any 2024 en l’àmbit de les Illes Balears.

 

Boib 14-10-2023