Instruccions i resolucions

Instruccions de principi de curs centres privats concertats

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2021-2022.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2020-2021.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2019-2020.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2018-2019.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2017-2018.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2016-2017.

Aquí podeu llegir les instruccions de principi de curs per a l'organització i el funcionament dels centres educatius privats concertats per al curs 2015-2016.

 

Instruccions gaudi permís acumulació de lactància

El departament de Centres Concertats ha publicat una modificació de les instruccions per al curs 2019/2020 pel que fa referència al permís acumulat de lactància.

*El R.D. Llei 6/2019 permet el fraccionament dels permisos de maternitat i paternitat.

*La Conselleria permetrà gaudir el permís acumulat de lactància després de qualsevol fracció del permís de maternitat o paternitat (i no després de la primera fracció, com fins ara), sempre que sigui abans que l’infant compleixi els 9 mesos.

*La Conselleria recorda que segueix essent d’aplicació la normativa que diu que l’excedència (abans dels 9 mesos) i l’acumulació del permís de la lactància són incompatibles.

Instruccions per a programes de reforç a 4rt D’ESO

Ha sortit publicada al BOIB núm. 135, de 4 de novembre de 2017 la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 d’octubre de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la implantació dels programes de reforç de l’aprenentatge per al quart curs de l’educació secundària obligatòria a partir del curs 2018-2019.

http://www.caib.es/eboibfront/ca/2017/10731/601550/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord