General

Resolució de concerts

Resolució Provisional de concerts

El BOIB núm. 57 de 4 de maig publica la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de maig de 2023 sobre l’establiment dels concerts educatius per als cursos escolars 2023-2024 a 2028-2029.

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11732/672928/resolucio-provisional-del-director-general-de-plan


Comissió de concerts

Dimarts dia 2 de maig es va reunir la Comissió de concerts per acabar de redactar l’informe sobre la renovació de concerts per al curs 2023-2024.

Es va clarificar allò que fa referència a la dotació d’hores extres a ESO. La resolució provisional diu:

Respecte les unitats del Programa de Diversificació Curricular (PDC) a 3r i 4t d’ESO, en aplicació de l’article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim de 2 hores a 3r d’ESO i 6 hores a 4t d’ESO.”

I Respecte les unitats d’Educació Secundària Obligatòria també diu:

“En aplicació de l’article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim d’1 hora a 1r d’ESO, 2 hores a 3r ESO i 3 hores a 4t ESO als centres d’una línia i una màxim de 1 hora a 4t d’ESO als centres de dos i tres línies.”

Per tant, els centres per poder tenir aquestes hores les hauran de sol·licitar.

Així mateix pel que fa a la dotació bàsica d’atenció a la diversitat, els centres han d’especificar com pensen distribuir la dotació durant els 6 anys de concerts. Després sols es podran organitzar les hores de dotació addicional.

Les hores d’orientació que surten a la resolució seran revisades el mes de setembre en funció de les dotacions finals atorgada a cada centre.

 

Acord de reducció de ràtios

Pel que fa a l’Acord de reducció de ràtios, al final ha estat signat per totes les parts i, per tant, serà d’aplicació per al curs 23/24, amb unes aportacions fetes sobre tot per part de les patronals.

L’acord no afecta tothom. La reducció de ràtios a 22 alumnes sols serà per aqueles unitats de 4rt d’educació infantil dels següents municipis:

Alaró, Andratx, Artà, Porreres, Santa Maria del Camí, Santanyí, Ferreries, Formentera.

A la resta zones i municipis es seguirà aplicant la ràtio màxima de 25 alumnes.

Des de l’STEI hem manifestat que no és l’acord que més ens agrada, ja que deixen fora uns quants municipis (incloent Palma); però com només afecta al curs 23-24 l’STEI ho ha signat per responsabilitat amb tota la gent que ho necessita.

Tal com diu l’Acord signat el passat més de març, ara s’ha de constituir una comissió de negociació sobre les ràtios, per als cursos següents, en la qual l’STEI defensarà que la reducció de ràtios sigui d’aplicació a totes les Illes Balears i no una opció a la carta.

La reducció de ràtios millorarà les condicions laborals de les persones treballadores i ajudarà a mantenir els llocs de feina.

Competència digital - mesa concertada 26-04-2023

ACREDITACIÓ DE LA COMPETÈNCIA DIGITAL DOCENT

Aquest dimecres, 26 d'abril, s’ha celebrat una nova reunió de la mesa de concertada, per presentar el procediment per a l’acreditació de la competència digital per als cursos 2022-2023 i 2023-2024.

Han estat presents Antoni Morante, director general de Planificació, Ordenació i Centres i Amanda Fernández, directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa i el seu equip.

L’STEI ha explicat el malestar dels docents de l’ensenyament concertat per la sobrecàrrega de treball que suposa la feina diària amb l’aplicació de la LOMLOE i realitzar els cursos per acreditar les diferents àrees de l’IBSTEAM.

Des de Conselleria han contestat que han demanat una pròrroga per a poder acreditar el nivell de competència digital i justificar els fons europeus rebuts.

De moment, no s’exigirà un nivell mínim de competència.

Entre maig i setembre, ja estarà disponible al Portal del Personal l’acreditació de la competència digital de cada docent, a través de les formacions fetes entre setembre de 2020 i setembre del 2023.

La resolució amb aquest procediment i els annexes pertinents es publicarà abans del 28 de maig.

A partir del curs 2024-2025, aquest marc digital s’inclourà en un pla de competència digital estatal, que s’està treballant amb els representants de les diferents Comunitats Autònomes.

 

Podeu veure l'eborrany aquí.

Comissió de concerts 21-04-2023

 L'STEI defensa la continuïtat dels llocs de feina davant la comissió de concerts

Dia 21 d’abril s’ha reunit la comissió de concerts per tractar sobre la dotació de concerts del curs vinent.

La Conselleria havia lliurat a les entitats l’informe sobre les ràtios previstes a cada centre que marquen la renovació de les unitats concertades. Les dificultats que han sorgit afecten en la majoria de casos unitats de 4t i 5è d’infantil.

En tant que l’informe reflectia les previsions de matrícula a partir de les dades obtingudes el febrer, a la mesa s’ha acordat que aquests centres que estiguin en situació d’haver d’ajustar les aules de 4t i 5è d’Educació Infantil no es faci efectiva cap reducció d’unitat fins conèixer la ràtio del centre a dia 1 de setembre. Això vol dir que s’atorga als centres que en aquest moment no arriben a la mitjana, ho puguin aconseguir durant aquest temps.

La Conselleria han proposat signar un acord per a la reducció de ràtios passant la ràtio màxima de 25 a 22. La mínima quedaria en 18. Aquest fet ajudaria a poder mantenir en la majoria de casos les aules tal com estan.

Per un altra banda, la reducció d’unitats també afecta les aules del centre Aixa-Llaüt, que en aquest moment aplica una política de segregació de l’alumnat per raó de sexe. En compliment de la LOMLOE, la LEIB i la recent sentència del Tribunal Constitucional, la Conselleria ha decidit en base a un informe d’advocacia de la CAIB, que si no s’aplica el principi de coeducació no permetrà els concerts, mentre les aules no siguin mixtes. La postura de l’STEI, és que s’apliqui la llei.

Aquests dies es publicarà una resolució provisional on totes aquestes aules amb problema de ràtios sortiran com a “condicionades” a la matrícula a dia 1 de setembre. No es tanca la porta de moment a la concertació de cap unitat.

Pel que fa a les escoles del Parc Bit, sortiran com a concerts denegats, però si el centre decideix fer la passa cap a la coeducació no es perdrà cap unitat ni cap lloc de feina.

Baixes mèdiques - nou procediment

El BOE del dijous 5 de gener publicà una novetat important:

Des de l’1 d’abril de 2023, les persones treballadores ja no han d’entregar la baixa mèdica a l’empresa

Els metges d'atenció primària ja no entregaran dues còpies del comunicat mèdic d'incapacitat temporal als treballadors amb baixa mèdica. La còpia per entregar a l'empresa desapareix i la persona que està malalta ja no serà la responsable de dur en mà aquest certificat a la feina.

La gestió serà telemàtica i seran els metges, la Seguretat Social, les mútues i les empreses els responsables d'intercanviar-se els documents necessaris, sense intervenció del treballador o treballadora afectat, per gestionar la baixa o l'alta mèdica.

Aquests són els principals canvis en la gestió de les baixes, les confirmacions i les altes mèdiques:

  • El personal mèdic només entregarà un comunicat de baixa, confirmació o alta a l'usuari, que és l'actual exemplar per a la persona treballadora.
  • S'elimina la segona còpia, la de l'empresa, que rebrà la informació de manera telemàtica.
  • La persona treballadora ja no és la responsable d'entregar el comunicat a l'empresa, l'entitat gestora o la mútua, alliberant d’aquets tràmits  a qui està malalt o en situació d'incapacitat temporal.
  • En el cas de baixes de menys de cinc dies s'emetran al mateix temps els comunicats de baixa i d'alta mèdica, com fins ara. Si la persona afectada no s'ha recuperat, podrà demanar una revisió abans que es faci efectiva l'alta i el metge podrà emetre el comunicat de confirmació si encara no està en condicions de tornar a treballar.
  • Les baixes mèdiques de més de 5 dies inclouran la data de revisió mèdica prevista, com fins ara. Els terminis màxims en què s'han de fer aquestes revisions i les posteriors en cas de confirmació de baixa varien en funció de si la baixa mèdica és d'entre 5 i 30 dies, de 31 dies a 2 mesos o a partir dels 61 dies.
  • Les revisions mèdiques de confirmació de baixa o d'alta es podran avançar als terminis previstos quan l'empresa o la mútua ho considerin necessari, en funció de l'evolució del pacient.

 

Qui gestionarà les baixes mèdiques i com?

 El procés de gestió de les baixes, confirmacions o altes mèdiques serà el següent:

  • El metge o la mútua enviaran el comunicat mèdic d'incapacitat temporal a la Seguretat Social de manera immediata o amb un dia hàbil de marge com a màxim.
  • La Seguretat Social comunicarà a l'empresa la informació rebuda.
  • Un cop rebuda la notificació, l'empresa tindrà un màxim de 3 dies hàbils per formalitzar les dades necessàries a través del sistema RED per gestionar aquest tràmit. Si no ho fa dins del termini establert, serà sancionada.

L’STEI demana la retirada de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva

Ha presentat esmena de supressió a la totalitat en el Consell Escolar de les Illes Balears


En el tràmit de presentació d’esmenes en el Consell Escolar de les Illes Balears, els representants de l’STEI Intersindical han presentat una esmena de supressió a la totalitat de l’esborrany del Decret d’educació inclusiva de les Illes Balears.

El sindicat valora l’esforç de l’Administració educativa per elaborar aquest decret però considera que no s’ajusta a la Llei d’educació de les Illes Balears (LEIB). No disposa d’una memòria econòmica i, amb el pressupost actual d’educació, no s’avança cap al 5% d’inversió en educació que preveu la llei autonòmica.

Llegeix més...