General

L'STEI presenta una esmena general al Pla Pilot de lliure elecció de llengua

Dimarts, dia 9 d'abril va tenir lloc la reunió de la mesa de concertada per tractar el tema del Pla pilot.

El mateix dia finalitzava el termini per a la presentació d’esmenes al document de l’esborrany..

L’STEI va presentar un a esmena general amb els següents arguments:

1.- És un pla pilot que l’educació no necessita, que incompleix el marc legislatiu vigent i que suposa una despesa desorbitada de recursos públics.

2.- En cap punt del document no es fa esment a l’article 135 de la LEIB, que marca que l’alumnat no es pot segregar per raons de llengua.

3.- No hi ha cap estudi ni evidència prèvia que justifiqui la posada en marxa del Pla Pilot. El mateix document diu que l’avaluació es farà quan ja s’estigui duent a terme.

4.- Es dona a les famílies la possibilitat de triar arbitràriament què és necessari i què no per resoldre les mancances del sistema educatiu.

5.- S’intenta justificar ideològicament un pla que pedagògicament no té agafada amb l’argument que s’han de conèixer les dues llengües al final de l’escolarització, quan es suposa que l’actual sistema ja ho fa.

6.- L’escola ha de ser un espai de convivència i respecte a la diversitat. I en el pla es segrega l’alumnat per motius culturals o ideològics.

7.- És una despesa ingent per resoldre un problema que no existeix. Si realment es disposa d’una partida d’aquestes dimensions seria una ocasió excepcional per aprofundir en la millora del sistema educatiu.

8.- Es promou una competició entre centres, uns que “podran” i uns altres que “no podran” implementar el Pla Pilot segons les seves instal·lacions. Quant als recursos humans, es crea una borsa de llocs de feina que tendran una situació laboral de precarietat.

9.- És contradictori que un pla que cerca un objectiu obligatori per a tots els centres sigui d’aplicació voluntària. En el cas de la concertada, els docents únicament seran informats, ja que la decisió és exclusivament de les titularitats.

10.- Per millorar els resultats de l’informe PISA no cal fer feina en contra de la cohesió social de l’alumnat ni contravenir la normativa vigent. El que cal és reduir les ràtios, invertir més recursos en l’atenció a la diversitat o donar més espai a la pràctica de la llengua oral ...

Mesa Concertada 26-03-2024

S’ha celebrat mesa de concertada amb la presència del conseller Vera i el seu equip.

  1. Nou Acord Acumulació de la Lactància

El director general de Personal Docent va explicar que tenen prevista una redefinició del permís de lactància a partir de la nova normativa que ha anat sortint des de l’acord de 2016.

Les parts hem mostrat la nostra preocupació perquè això pugui suposar un perjudici per a les persones treballadores. El conseller va dir que no és la seva intenció retallar dret assolits.

  1. Pla Pilot Voluntari de Llengua

Tot i que la part sindical considerà que no s’ha tengut accés a la documentació amb el temps suficient per poder-la analitzar, el conseller explica que no es tracta d’una negociació sinó d’una informació i, per tant, no retira el punt de l’ordre del dia.

El mes de febrer el conseller va comparèixer al parlament per explicar les línies mestres del pla pilot. En el cas de la concertada, la negociació es durà dins l’àmbit de la comissió de concerts.

Les línies bàsiques són:

-       No es toca cap legislació vigent: LNL, LEIB ni Decret de Mínims.

-       Voluntarietat per part del centres

-       Respecte a l’autonomia de centre

-       Avaluació del pla, que es farà en aquests nivells:

4rt EP (octubre 2024) i 6è EP (octubre 2026), i 2n ESO (octubre 2025) i 4t ESO (octubre 2027).

Des de l’STEI no podem estar d’acord amb una normativa que permet segregar l’alumnat en funció de l’elecció de llengua feta per les famílies; entenem que una de les funcions de l’escola és precisament propiciar la cohesió social i fer possible l’aprenentatge de les dues llengües oficials del territori, especialment de la més desafavorida socialment i als mitjans de comunicació.

  1. Centres d’Atenció Preferent (CAP)

Properament es convocarà un mesa tècnica per establir els nous criteris per a la catalogació dels centres d’atenció preferent.

Una vegada que un centre és considerat C.A.P. això dona lloc amb mesures com la millora dels recursos humans i tècnics, la potenciació de programes PROA i PAE, suport i formació a les famílies i un ajuda al centre de 300 euros per aula.

Es remarca que els criteris d’aplicació seran exactament els mateixos a la pública i a la concertada.

  1. Informació relativa a l’ increment de la dotació del personal de suport i benestar emocional

El conseller remarca el seu compromís de dotar dels mateixos recursos la pública i la concertada. El curs 2024/25 es vol fer una passa important per pal·liar les necessitat més importants amb les següents noves dotacions bàsiques:

- cada centre tendrà un ATE en plantilla des de dia 1 de setembre de 2024, a més de la dotació que sigui necessària segons els casos que presenti cada centre.

- S’incrementen les hores de dotació per a l’orientació a Primària i Infantil, que passaran a 12 en centres d’una línia i a 23 en centres de dues línies.

- Es crea la figura del psicòleg a secundària (que no entrarà en competència amb l’orientador/a).

-S’amplia la plantilla del EAP com a conseqüència de l’increment general d’alumnat per la gratuïtat a l’etapa 0-3.

  1. Altres informacions

Increment de mòduls: S’informa que dia 5 d’abril el consell de Govern aprovarà l’increment del 5% del mòduls de despeses per funcionament. Hem demanat la repercussió d’aquest increment al CRIB del PAS i les patronals confirmem que en esser efectiu el cobrament de les quantitats ho repercutiran de manera automàtica.

Complement de tutories: la Conselleria té previst aplicar-ho a 1 de setembre, però s’han de dictar instruccions de com es pagarà. S’introdueix un concepte nou que no existeix al conveni. Serà la mateixa quantitat que a la pública.

Paga 25 anys: properament sortirà la resolució amb les persones que han sol·licitat la paga d’antiguitat.

Pagament 2%: Vàrem demanar quan seria d’aplicació l’anunci de l’increment del 2% a les nòmines, a l’espera d’uns Pressupostos Generals de l’Estat que seran prorrogats. La Conselleria encara no ho pot precisar, però diu que l’increment s’aplicarà el mateix moment que es faci a la pública.

En Català!

Pissarrra

Dimarts 19 de març a les 19.00h a Ca n'Oleo al Carrer de l'Almudaina, 4, Palma

Presentació del monogràfic de la revista Pissarra número 163

Llegeix més...