El BOIB núm. 149, de 2 de novembre de 2023, publica la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Infraestructures Educatives per la qual s’estableix el procediment administratiu per al curs 2023-2024 per tramitar l’abonament de la paga extraordinària d’antiguitat establert a l’Acord de la Mesa d’Ensenyament Privat Concertat de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears de Reactivació de l’Acord de 2016 i Nou Acord Marc (2023-2027) de millora per a l’Ensenyament Privat Concertat.

  • Objecte

L'abonament de la paga d’antiguitat, segons la disponibilitat econòmica, recollida als convenis

— VI Conveni de concertada (article 62 bis).

— VII Conveni de concertada (article 67).

— XIV Conveni educació especial (article 122).

— XV Conveni educació especial (article 113).

 

  • Beneficiaris

Personal que en el moment d’assolir els 25 anys d’antiguitat a l’empresa estava en pagament delegat i afectat pels següents convenis:

- VI i VII d’ensenyament concertat.

- XIV i XV d’educació especial

- XI i XII d'educació infantil

 

  • Requisits

a) Estar en règim de pagament delegat o assimilat

b) Haver romàs en pagament delegat o directe un mínim de tres anys.

 

  • Criteris per determinar l'import

Per calcular l'import de la paga extraordinària d'antiguitat s'han de tenir en compte els criteris següents:

a) S'abonaran un màxim de 5 mensualitats.

b) S'aplicaran les taules salarials vigents en el moment de l'abonament.

c) Es tindran en compte el nivell i la mitjana d’hores realitzades l’any de compliment i els dos anteriors.

d) Conceptes que s'han de computar: sou, triennis, complement retributiu de les Illes Balears, complement de llicenciat, complement de diplomat i complement de batxillerat i residència (insularitat).

f)  De l'import de la paga d'antiguitat s'han de deduir totes les quantitats percebudes pel professor en concepte del segon, tercer, quart i cinquè sexennis en l'àmbit de l'ensenyament concertat fins al moment en què es jubili.

 

  • Moment de l'abonament

a) En el moment de la jubilació.

b) En el moment en què sigui definitiva la condició d'incapacitat permanent.

c) Com a conseqüència de la defunció.

A l'hora de fer l'abonament, s'ha de pagar segons l'ordre de prelació següent:

1.Per ordre d'antiguitat de publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) dels convenis col·lectius corresponents.

2.Per ordre descendent d'edat.

 

  • Sol·licituds

El docent ha de registrar a la Conselleria

a) El model Annex 2 d'aquesta Resolució

b) Informe de vida laboral

c) Declaració de veracitat de dades bancàries.

1.- Aquesta sol·licitud només s'ha de presentar una vegada el docent ja es troba en situació de jubilació total o assimilat.

2.- El docent haurà de presentar al centre concertat en el qual prestava serveis, el model Annex 3 d'aquesta Resolució

3.- En el cas de defunció els hereus han de ser els que tramitin la sol·licitud de la paga extraordinària d'antiguitat adjuntant l'acreditació de la condició de hereu corresponent.

 

  • Termini de presentació de sol·licituds

Fins al 29 de febrer de 2024.

 

  • IMPORTANT

Una vegada exhaurides les quantitats de la partida pressupostària destinada al pagament de la paga d’antiguitat, la resta de sol·licituds sortiran com a desestimades. Per tant, el següent exercici econòmic hauran de tornar a fer el procediment de sol·licitud.

Podeu fer arribar aquesta informació als companys i companyes jubilats que puguin esser beneficiats per aquesta resolució.

Per qualsevol dubte no dubteu a posar-vos en contacte amb l’STEI.

 

  • ENLLAÇOS

Resolució publicada al BOIB de 2 de novembre de 2023

https://intranet.caib.es/eboibfront/ca/2023/11824/679267/resolucio-del-director-general-de-planificacio-ord

Annex 2 – Sol:licitud a Conselleria

https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=5928895

Annex 3 – Comunicació al centre concertat

https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=5928898

Declaració veracitat dades bancàries

https://www.caib.es/seucaib/ca/arxiuServlet?id=5511020