General

Comissió seguiment de l'acord 17-10-2023

 

En la reunió de 17 d'octubre de 2023 de la comissió de l’Acord de Millora 2023 per a l’ensenyament concertat s'han tractat els punts següents:

EQUIPARACIÓ RETRIBUTIVA

Aquest punt ja està assolit, segons els criteris signats. Ja estam equiparats amb el personal de la pública sense tenir en compte l’antiguitat.

A més, tal com marquen els Pressupostos Generals de l’Estat, rebrem un increment del 0’5% amb efectes de gener de 2023 a les nostres nòmines al mateix temps que a la pública.

 

REDUCCIÓ A 23 HORES LECTIVES A SECUNDÀRIA

S’ha dut a terme sense cap incidència als centres.

 

PAGA DE 25 ANYS

Es començaran a pagar el 2024 només a persones ja jubilades, o amb incapacitat definitiva o difuntes. Amb l’ordre que marca el text de l’acord:

1.- XIV conveni d’educació especial, 2.- VI conveni de concertada, 3.- XV conveni d’educació especial i 4.- VII conveni de concertada. Dins cada conveni, es pagarà segons data de naixement.

La partida disposada és d’uns vuit-cents desset mil euros. Totes les sol·licituds que segons l’ordre de prelació no es puguin incloure dins el pagament de 2024 sortiran com a denegades per a aquest exercici.

Les sol·licituds, amb el format que properament publicarà la Conselleria, es podran presentar del mes de novembre al mes de febrer de 2024, hi haurà el prescriptiu període d’al·legacions i resolucions i es començarà a fer el pagament entre abril i juny de 2024.

Es farà una doble sol·licitud al centre i a la Conselleria.

 

SEXENNIS

Respecte de les sol·licituds, la Conselleria informa que la resolució definitiva sortirà la propera setmana, quan les nòmines ja estan tancades; per tant, els nous sexennis es reflectiran a la nòmina de novembre amb efectes retroactius de setembre.

L’STEI havia demanat que es tengués en compte l’antiguitat i la formació efectuades a educació infantil abans que es concertàs aquest nivell. L’administració diu que això no és possible.

 

MÒDULS DESPESES DE FUNCIONAMENT

Es venen pagant puntualment amb l’increment que marca el redactat de l’acord signat. Es recorda que el personal complementari dels centres d’educació especial també ha de tenir l’increment del 10’5% al seu CRIB.

El PAS dels centres concertats ja cobra els 137,02€ de CRIB.

 

JUBILACIÓ PARCIAL

Possiblement l’acord de jubilacions parcials per a persones nascudes el 1962 i 1963 es signi abans d’acabar el 2023.

 

ACORD DE RECOL·LOCACIÓ

Segons la Conselleria, aquest punt està bloquejat perquè les patronals de moment no estan obertes a un acord de recol·locació en cas que qualque centre perdi el concert d’aules.

 

CENTRES D’ATENCIÓ PREFERENT

La Conselleria vol aplicar els mateixos criteris i també la mateixa dotació extraordinària de recursos per als centres concertats que vegin reconeguda aquesta condició tant a la xarxa concertada com a la pública. Es posa com a fita el curs 2023-24.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA ALS CENTRES PER A.T.E.

Properament es farà una valoració de conjunt de les despeses que suposa el pagament de les nòmines, de l’antiguitat i la seguretat social de les ATEs per a què en cap cas els centres no hagin d’afegir cap quantitat.

Calendari de festes locals 2024

Publicada la Resolució del conseller d’Empresa, Ocupació i Energia, per la qual es fa públic el calendari laboral
general i local
per a l’any 2024 en l’àmbit de les Illes Balears.

 

Boib 14-10-2023

 

 

Comissió de concerts 02-05-23: Acord reducció de ràtios

Comissió de concerts

Dimarts dia 2 de maig es va reunir la Comissió de concerts per acabar de redactar l’informe sobre la renovació de concerts per al curs 2023-2024.

Es va clarificar allò que fa referència a la dotació d’hores extres a ESO. La resolució provisional diu:

Respecte les unitats del Programa de Diversificació Curricular (PDC) a 3r i 4t d’ESO, en aplicació de l’article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim de 2 hores a 3r d’ESO i 6 hores a 4t d’ESO.”

I Respecte les unitats d’Educació Secundària Obligatòria també diu:

“En aplicació de l’article 20.3 del Decret 59/2022, aquestes es dotaran amb les hores necessàries per desenvolupar el projecte educatiu, prèvia sol·licitud per part dels centres, fins un màxim d’1 hora a 1r d’ESO, 2 hores a 3r ESO i 3 hores a 4t ESO als centres d’una línia i una màxim de 1 hora a 4t d’ESO als centres de dos i tres línies.”

Per tant, els centres per poder tenir aquestes hores les hauran de sol·licitar.

Així mateix pel que fa a la dotació bàsica d’atenció a la diversitat, els centres han d’especificar com pensen distribuir la dotació durant els 6 anys de concerts. Després sols es podran organitzar les hores de dotació addicional.

Les hores d’orientació que surten a la resolució seran revisades el mes de setembre en funció de les dotacions finals atorgada a cada centre.

 

Acord de reducció de ràtios

Pel que fa a l’Acord de reducció de ràtios, al final ha estat signat per totes les parts i, per tant, serà d’aplicació per al curs 23/24, amb unes aportacions fetes sobre tot per part de les patronals.

L’acord no afecta tothom. La reducció de ràtios a 22 alumnes sols serà per aqueles unitats de 4rt d’educació infantil dels següents municipis:

Alaró, Andratx, Artà, Porreres, Santa Maria del Camí, Santanyí, Ferreries, Formentera.

A la resta zones i municipis es seguirà aplicant la ràtio màxima de 25 alumnes.

Des de l’STEI hem manifestat que no és l’acord que més ens agrada, ja que deixen fora uns quants municipis (incloent Palma); però com només afecta al curs 23-24 l’STEI ho ha signat per responsabilitat amb tota la gent que ho necessita.

Tal com diu l’Acord signat el passat més de març, ara s’ha de constituir una comissió de negociació sobre les ràtios, per als cursos següents, en la qual l’STEI defensarà que la reducció de ràtios sigui d’aplicació a totes les Illes Balears i no una opció a la carta.

La reducció de ràtios millorarà les condicions laborals de les persones treballadores i ajudarà a mantenir els llocs de feina.