Cossos facultatius superiors: llista provisional baremació

En data 30/11/2023 es fa pública la llista provisional amb les puntuacions que han obtingut les persones aspirants.

Els aspirants disposen d'un termini de set dies hàbils, comptadors a partir de l'endemà de la publicació de la llista provisional de puntuacions, per al·legar les rectificacions que considerin pertinents sobre la valoració provisional de mèrits del concurs. Dins aquest termini, les persones interessades poden sol·licitar veure l'expedient de valoració. Amb aquesta finalitat l'EBAP comunicarà en la pàgina web http://oposicions.caib.es la data i l'hora en què les persones interessades podran tenir vista de l'expedient.

Podeu consultar la llista esmentada en la pàgina de l'especialitat del portal de l'opositor

Reclamam la jubilació parcial per als funcionaris

(Aquí podeu consultar el díptic de la campanya que repartim pels centres de treball)


La Confederació Intersindical, de la qual forma part l’STEI Intersindical, va resoldre instar el Govern d’Espanya perquè reguli la jubilació parcial de les funcionàries i els funcionaris i l’equipari al personal laboral.

L'art. 67.4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 12 d'abril de 2007, va reconèixer el dret de jubilació parcial dels funcionaris públics en establir que “procedirà la jubilació parcial, a sol·licitud de l'interessat, sempre que el funcionari reuneixi els requisits i condicions establerts en el Règim de Seguretat Social que li sigui aplicable”.

La publicació, però, del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va eliminar de l’EBEP aquesta modalitat de jubilació per als funcionaris.

Les enquestes de població activa indiquen que el nombre d'empleats públics va créixer de manera important entre l'última meitat de la dècada dels 80 i la primera meitat dels 90. El resultat és que un nombre significatiu del funcionariat amb més de 60 anys i amb una mitjana de 40 anys de serveis no pot, actualment, accedir a la jubilació parcial, ni tampoc a la jubilació anticipada per la important pèrdua de poder adquisitiu que comporta.

Llegeix més...

Novetats estabilització concurs de mèrits funcionaris

Des de Funció Pública han informat que, previsiblement, el 14 d’octubre es publicaran les llistes definitives i l’adjudicació del concurs de mèrits del procés d’estabilització del personal funcionaRI

La pressa de possessió serà el 18 d’octubre.

Promoció interna temporal: llistes definitives d’admesos i exclosos

Al BOIB núm. 136 del 5 d’octubre s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven les llistes definitives d’admesos i exclosos per constituir borses de funcionaris de carrera per cobri, pel sistema de nomenament provisional per a la millora de l’ocupació places de funcionari dels cossos generals de la CAIB.

Constitució borsa ordinària del Cos Administratiu CAIB

En data 9 de setembre de 2023 es publica al BOIB la Resolució de la consellera de Presidència i Administracions Públiques per la qual es constitueix la borsa ordinària de personal funcionari interí del cos auxiliar de l'Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, corresponent a les proves selectives convocades per la Resolució de 25 d'abril de 2019.

Pàgina 1 de 15