Instrucció 2/2033 relativa a la selecció de funcionaris interins mitjançant crida col·lectiva

S’Ha publicat la Instrucció 2/2023, de 20 de febrer, de la directora general de Funció Pública, relativa a la selecció de personal funcionari interí mitjançant crida col·lectiva, que es va publicar en el BOIB del passat dissabte 25 de febrer.

Aquest sistema de selecció és compatible amb el sistema tradicional de crida telefònica.

Es pot utilitzar en els següents casos: per l'ocupació de cinc o més llocs d'un determinat cos, escala o especialitat amb les mateixes característiques o per altra causa justificada.

Llegeix més...

Informacions procés d’estabilització funcionaris

Data publicació: 20/02/2023

Publicació de llistes informatives de l'ordre dels aspirants d'acord amb la puntuació resultant dels mèrits al·legats en la declaració responsable d'autobaremació del procés excepcional d'estabilització per concurs extraordinari de mèrits. (Ànnex 1)

Es requereix les persones aspirants que figuren a l'ANNEX 2, perquè en el termini de deu dies hàbils acreditin els mèrits al·legats en les seves declaracions responsables, els quals no estiguin inscrits en el Registre de Personal de la Direcció General de Funció Pública de la CAIB , amb excepció de les titulacions acadèmiques i els certificats del coneixement de llengua catalana següents, que l'EBAP comprovarà d'ofici:

Llegeix més...

Convocatòria procés selectiu funcionaris CAIB (tron lliure i promoció interna)

Al BOIB núm. 165 del 20 de desembre de 2022 s’ha publicat la Resolució per la qual s’aproven la convocatòria, les bases, els exercicis i el barem de mèrits de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la CAIB.

El termini de presentació de les sol·licituds és de vint dies naturals comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la Resolució al BOIB (fins dia 9 de gener de 2023)

Pàgina 1 de 13