En la sessió del 12 de juny de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, l'Administració i la majoria absoluta dels sindicats vàrem signar un acord que desplega l'article 82.bis de la Llei 3/2007, de funció pública de les Illes Balears. Aquestes borses permeten al personal funcionari de carrera accedir a llocs un grau superior sempre que es disposi de la titulació requerida.

A partir de la publicació d'aquest acord, aquestes borses funcionaran així:

  • Es constituiran borses de millora de l'ocupació formades per les persones que han aprovat algun exercici en un procés de promoció interna vertical.
    • En aquestes borses, la gent estarà ordenada per la nota dels exàmens.
  • Aquestes borses serviran per accedir temporalment a llocs de feina d'un grau superior. Hi ha dos procediments:
    • Si un lloc que ha sortit en comissió de serveis, no s'ha cobert en primera convocatòria, les persones d'aquestes noves borses es podran presentar a la segona convocatòria. En aquesta segona convocatòria (si no s'hi presenten funcionaris de carrera del mateix nivell), s'adjudicarà a la persona d'aquestes noves borses que s'hi hagi presentat i tengui més puntuació.
    • En les crides col·lectives, les persones d'aquestes noves borses tenen preferència davant les que procedeixen de la borsa única d'interins.

Ocupar interinament llocs de feina mitjançant aquestes borses implica reserva del lloc de feina d'origen. Formar part d'aquestes borses és compatible amb formar part també de diferents borses úniques de feina.

D'aquí a uns dies, publicarem un resum més complet del text de l'acord.