La Mesa Sectorial de Serveis Generals ha aprovat per unanimitat un acord que permetrà compactar setmanalment en dies complets les reduccions de jornada per guarda legal o atenció directa.

Fins ara, les reduccions de jornada per guarda legal o atenció directa no es podien acumular en dies complets

A partir de la publicació d'aquest acord, amb una antelació mínima de quinze dies, es podrà sol·licitar compactar aquest temps en dies complets (amb una periodicitat setmanal). Per a poder compactar aquesta reducció en jornades completes, és necessari que no es vegin afectades les necessitats del servei. (Cal recordar que aquest punt sempre ha de quedar acreditat: no n'hi ha prou amb una referència genèrica.)