En la sessió del 12 de juny de la Mesa Sectorial de Serveis Generals, l'Administració i la majoria absoluta dels sindicats vàrem signar un acord que modifica el sistema per a seleccionar el personal interí.

Bàsicament, a partir de la publicació d'aquest acord, hi haurà una borsa única que funcionarà així:

 • Totes les adjudicacions es faran per crida col·lectiva. Ja no hi haurà telefonades.
 • Hi haurà una única borsa per a cada cos, escala i especialitat.
  Dins cada borsa, s'establiran dos nivells de preferència. 
  • Al nivell preferent, hi haurà les persones que hagin accedit a la borsa per haver superat algun examen del darrer procés selectiu. En aquest nivell, l'ordre de la borsa el determina la nota dels exàmens.
  • Al segon nivell, la resta de gent. En qualsevol moment tothom podrà registrar una sol·licitud d'accés a la borsa o incorporar-hi nous mèrits. L'Administració —una o dues vegades a l'any— actualitzarà i baremarà les borses. En aquest altre nivell, l'ordre ve marcat per la baremació dels mèrits. Els mèrits que es tendran en compte són:
   • Experiència al mateix cos
   • Titulacions oficials
   • Nivell de català
   • Nombre d'exàmens aprovats en processos selectius
   • Formació (només a partir del moment en què l'EBAP la classifiqui amb un sistema nou)
 • Quan hi hagi necessitat de cobrir interinament un lloc de feina, sortirà a la crida col·lectiva setmanal. Tothom que hi estigui en situació activa es podrà presentar als llocs dels quals compleixi els requisits.
  • Si s'hi presenta gent del nivell preferent, l'Administració adjudicarà el lloc a qui tengui la nota més alta dels exàmens.
  • Si no s'hi presenta gent del nivell preferent, el lloc s'adjudicarà a la persona del segon nivell que tengui més punts de mèrits.
 • A la borsa, hi pots estar en una d'aquestes situacions:
  • Disponible
  • No disponible
  • Desactivada
 • Si no participes en tres crides col·lectives consecutives de llocs que podries ocupar, l'Administració d'ofici et posarà en situació desactivada durant un termini de dos mesos. L'acord també preveu altres penalitzacions. 

D'aquí a uns dies, publicarem un resum més complet del text de l'acord.