Al portal de l’opositor de la CAIB s’ha publicat la llista definitiva de la fase d’oposició i el termini per presentar els mèrits de la fase de concurs (des del dia 10 al dia 19 de gener de 2024).

A més, s’annexa el model de relació de mèrits per a la fase de concurs del torn de promoció interna per als cossos generals de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. (Els mèrits inscrits en l'expedient de personal de la Direcció General de Funció Pública de la CAIB també s'han d'al·legar, si bé per això és suficient fer una remissió genèrica a tots els mèrits que hi consten inscrits, sense detallar-los ni presentar cap document per acreditar-los.

Per això, s'ha de marcar la casella en el model de presentació de mèrits corresponent creada a l'efecte.)