En data de 12/12/2023 es publica la llista definitiva de valoració de mèrits del concurs per constituir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits, borses de personal funcionari de carrera per cobrir places de funcionari dels cossos generals de l'Administració de la CAIB, pel sistema de de nomenament provisional per a millora de l'ocupació.

La documentació acreditativa de les situacions de desempat s'ha de presentar en el termini de cinc dies hàbils fins dia 19/12/2023- des de la publicació de la llista definitiva de valoració de mèrits. Aquesta documentació s'ha de presentar d'acord amb l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Podeu consultar tota la informació a la pàgina web http://oposicions.caib.es