El Consell de Govern ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals d’11 de maig de 2023 pel qual s’aproven les bases i el barem de mèrits que han de regir en els processos de concurs obert i permanent i de promoció interna del personal funcionari de l’àmbit dels serveis generals de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

En el marc d’una estratègia per reduir la temporalitat, es va definir un itinerari per a la gestió de personal que inclou diferents mesures, com ara les que es desenvolupen en aquest Acord i que s’han de reconvertir en un decret, d’acord amb el que estableix el Decret llei 6/2002. Així doncs, la disposició final primera i quarta fixen els canvis normatius necessaris per desenvolupar reglamentàriament les bases i els barems del concurs obert i permanent i per a la promoció interna.

L’Acord del concurs obert i permanent ha estat aprovat pels sindicats STEI, USO, CCOO, CSIF i UGT, amb l’abstenció del sindicat SINTTA. Pel que fa al concurs de promoció interna, es va aprovar per unanimitat dels sindicats. Aquests acords han estat els darrers d’aquesta legislatura en matèria de funció pública.

Les noves bases que han de regir el concurs obert i permanent amb dos tipus de concurs són les següents:

El concurs obert i permanent de mèrits per a llocs genèrics, amb convocatòries quadrimestrals, unes bases que permeten l’agilització d’aquests processos i la valoració dels mèrits que amb el desenvolupament informàtic que s’està implantant ha de fer d’aquest tipus de concurs un sistema automàtic, en què els participants coneixeran els mèrits reals per obtenir un lloc determinat.

El concurs obert i permanent específic per a llocs singularitzats, que es farà per a cadascun dels llocs de treball per evitar els concursos massius i les comissions de serveis. També permet l’agilització dels processos i un sistema automàtic, en què els participants coneixeran els mèrits reals per obtenir un lloc determinat.

A més, es crearà un itinerari formatiu per a cada lloc, que s’implantarà una vegada valorats tots els llocs de treball per competències.

Aquestes bases i barems aprovats pel Consell de Govern s’han de regular mitjançant un decret, que s’aprovarà abans d’acabar el 2023.

Respecte a les bases i els barems per a la promoció interna, també compleixen l’objectiu d’agilitzar els processos selectius i fomentar la promoció interna com una part important de la carrera administrativa del funcionariat de serveis generals de la Comunitat Autònoma.

El sistema serà el de concurs oposició. L’oposició tindrà un valor del 60 % i el concurs, del 40 %. L’objectiu és eliminar proves memorístiques i habilitar sistemes com la realització de cursos o bé de pràctiques.

L’objectiu principal d’aquests processos és disminuir la temporalitat i fixar l’itinerari professional a la funció pública.

Us continuarem informant.