Al personal que presta serveis al sector públic fa catorze anys que ens retallen substancialment els drets retributius: rebem una paga extraordinària reduïda respecte de l’import ordinari mensual.

Amb les mesures per a reduir el dèficit preses amb el Reial Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, es varen reduir els nostres sous entre un cinc i un deu per cent en termes generals. A més a més, es varen prendre altres mesures que varen suposar més retallades.

La major part d’aquestes retallades han estat revertides a poc a poc, a mesura que la situació econòmica millorava respecte de la de 2008. Però encara no ens han tornat les pagues extres completes del personal públic.

Cada any, el títol III del capítol I de la Llei de pressuposts generals de l’estat —en l’article que tracta les retribucions del personal de l’Administració— inclou un punt en què s’estableixen expressament uns imports de les retribucions bàsiques de les pagues extraordinàries inferiors als ordinaris mensuals.

La Confederació Intersindical (de la qual l’STEI Intersindical forma part) considera totalment injust que —passats catorze anys— encara es mantingui aquesta mesura abominable, al marge de la recuperació de les xifres macroeconòmiques, de la contenció de la despesa pública i el dèficit públic i de l’aportació importantíssima del personal de les administracions en la recuperació econòmica respecte del moment de la pandèmia.

Cal tenir en compte també que aquesta reducció retributiva constitueix un greuge comparatiu amb la gent que fa feina al sector privat, que sí que té entre les seves retribucions les pagues extraordinàries íntegres (fins i tot algun conveni, com el d’oficines i despatxos, preveu una tercera paga extra).

Per tot això, consideram que el Govern espanyol ha de restituir ja aquest dret robat des de fa massa temps (catorze anys), que ha suposat una davallada injusta dels ingressos per a molta gent que fa feina a l’Administració. S’ha de complir el que estableix el capítol III de l’Estatut bàsic de l’empleat públic, que diu literalment que les pagues extraordinàries són dues cada any, cadascuna per l’import d’una mensualitat de retribucions bàsiques i la totalitat de les retribucions complementàries, tret d’aquelles a què es refereixen els apartats c i d de l’article 24.

L’STEI Intersindical i la Confederació Intersindical insten el Govern espanyol a derogar immediatament aquesta retallada i a incloure en les futures lleis de pressuposts generals de l’estat la recuperació de l’import íntegre de les pagues extraordinàries.