Aquest termini s’ha ampliat en 10 dies hàbils més (vegeu la Resolució de la Consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, de 25 d’abril de 2023, BOIB núm. 54, de 27 d’abril). Per tant, el termini finalitza dia 18 de maig de 2023

També es modifica la redacció del segon paràgraf del punt 3 de la convocatòria, si no s'assenyala la data de compliments dels requisits o aquesta és incorrecta el comitè de valoració enquadrarà on correspongui.

Rectifiquen un error detectat en la convocatòria respecte a les persones que sol·liciten un nou enquadrament de conformitat a l'apartat quatre de la disposició addicional primera de l'Acord.

Afegeixen un paràgraf al punt 3 de l'annex 1 de la convocatòria, que reconeix com a data d'efectes administratius a aquelles persones que se'ls hagi homologat un nivell de carrera d'altres administracions, la data establerta a la resolució d'homologació corresponent