Al BOIB núm. 29 de 7 de març s’han publicat les Resolucions següents:

  • Resolució per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure i pel torn de promoció interna vertical i pel torn de promoció interna creuada, inclosa la reserva per a persones amb discapacitat, per cobrir places de personal funcionari a l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022
  • Resolució per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, del procés selectiu per a l’accés a diverses categories del personal laboral al servei de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022.
  • Resolució per la qual s’aprova la llista provisional de persones admeses i excloses, amb expressió de la causa d’exclusió, de les proves selectives per a l’ingrés, pel torn lliure, al cos facultatiu subaltern, escala de suport instrumental, especialitat auxiliar de suport corresponent a la reserva del 2% per a persones amb discapacitat intel·lectual de l’Administració general de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, convocades per Resolució de 19 de desembre de 2022.

Els aspirants exclosos o omesos tenen fins dia 21 de març per esmenar el defecte o adjuntar el document que sigui perceptiu.