Presa de possessió i incorporació al centre. Curs 2021-22

Qui l'ha de fer

  • Personal funcionaris de carrera sense destinació definitiva.
  • Personal funcionari en pràctiques (oposicions 2021).
  • Personal funcionari interí, cada vegada que obtengui una nova plaça.