Oposicions docents 2011. Lletra tribunals i causes d'exclusió

Lletra designada per a l'ordre de designació dels vocals dels tribunals:

Ks

Per nomenar els membres vocals dels tribunals l’assignació es realitzarà d’entre el personal funcionari de carrera dels cossos corresponents i l’especialitat reconeguda, en servei actiu en centres docents de l'illa o unitat territorial on s’hagi d'actuar el tribunal. En cas d’haver-hi un nombre insuficient de persones funcionàries amb aquest requisits s’ampliarà l'àmbit territorial i d’especialització segons les necessitats. També hi haurà tendència a la paritat.

Queden exempts de formar part dels tribunals les persones que es trobin en un dels casos següents:

 • Professorat que actualment no presten serveis efectius a cap centre docent.
 • Professorat que va actuar com a membre de tribunal d'oposició l'any 2009 o 2010.
 • Professorat que actualment es troben en situació de baixa maternal o tenen un fill menor de divuit mesos en data 27/06/2011.
 • Professorat que  el curs 2010/2011 es troba en situació de Llicència per estudis.
 • Professorat que es troba de baixa per malaltia i a data de 15/06/11 duu més de tres mesos de baixa continuada.
 • Professorat que durant el curs 2010/2011 es troba en situació d’ alliberat sindical.
 • Professorat que durant el curs 2010/2011 es troba en situació administrativa de serveis especials.
 • Professorat que durant el curs 2010/2011 es troba en situació de comissió de serveis a l'estranger.
 • Professorat que a 15 de maig es troba proposat per jubilació per incapacitat.
 • Professorat que a 15  de maig ha sol·licitat i  té acceptada la jubilació amb efectes de 31 d’agost .
 • Professorat que durant el curs 2010/2011 es troba en situació administrativa d'excedència per guarda legal d'un fill menor de tres anys.
 • Professorat en situació d'abstenció (Llei 30/1992, articles 28 i 29 ): familiars, preparadors, ...
 • Ocupar càrrec directiu (director/a, cap d’estudis, secretari/ària) durant el curs 20010/2011.
 • Professorat que actualment té reducció d'un terç o mitja jornada en data 02/05/2011.
El número d’ordre dels vocals dels tribunals serà aquell que aparegui per ordre alfabètic a partir de les lletres Ks. A cada tribunal, les quatre primeres persones seran els vocals titulars i les quatre següents, seran els vocals suplents.