Oposicions 2011. Cossos docents. Normativa

Índex
Normativa vigent sobre ordenació curricular i d’organització
 • Decret 67/2008, de 6 de juny, pel qual s’estableix l’ordenació general dels ensenyaments de l’educació infantil, l’educació primària, i l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 83, de 14 de juny de 2008).
 • Decret 71/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008).
 • Decret 72/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008).
 • Decret 73/2008, de 27 de juny, pel qual s'estableix el currículum de l'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 92, de 2 de juliol de 2008).
 • Decret 82/2008, de 25 de juliol, pel qual s’estableix l’estructura i el currículum del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 107, d'1 d'agost de 2008).
 • Reial Decret 1629/2006, de 29 de desembre, pel qual es fixen els aspectes bàsics del currículum dels ensenyaments d’idiomes de règim especial regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 4, del 04-01-07).
 • Decret 119/2002, de 27 de setembre (BOIB núm. 120, de 05-10-2002), pel qual s’aprova el Reglament orgànic de les escoles públiques d’educació infantil, dels col·legis públics d’educació infantil i dels col·legis públics d’educació infantil i primària de les Illes Balears.
 • Decret 120/2002, de 27 de setembre (BOIB núm. 120, de 05-10-2002), pel qual s’aprova el Reglament orgànic dels instituts d’educació secundària de les Illes Balears.
 • Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació infantil a les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 7 de febrer de 2009).
 • Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament de l’educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 69, de 12 de maig de 2009).
 • Correcció d'errades de l'Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de dia 27 d'abril de 2009, sobre el desenvolupament de l'educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 79, de 2 de juny de 2009)
 • Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació primària a les Illes Balears (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2009).
 • Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 69, de 12 de maig de 2009).
 • Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 22 de desembre de 2008, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat d'educació secundària obligatòria a les Illes Balears (BOIB núm. 2, de 3 de gener de 2009).
 • Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de dia 27 d’abril de 2009, sobre el desenvolupament del batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 69, de 12 de maig de 2009 )
 • Ordre de la consellera d'Educació i Cultura de 2 de febrer de 2009, sobre l'avaluació de l'aprenentatge de l'alumnat de batxillerat a les Illes Balears (BOIB núm. 20, de 7 de febrer de 2009)

 

Normativa relativa als currículums dels cicles formatius de formació professional

AGRÀRIA

Jardineria (ACA 24)

 • RD 1714/1996, de 12 de juliol, pel que s’estableix el títol de Tècnic en Jardineria i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 222, 13-09-96)
 • RD 1260/1997, de 24 de juliol, pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Jardineria (BOE núm. 218, 11-09-97)
 • Modificacions: (BOE núm. 244, 11-10-97)

Explotacions Agrícoles Extensives (ACA 21)

 • RD 1715/1996, de 12 de juliol, pel que s’estableix el títol de Tècnic en Explotacions agràries extensives i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 221, 12-09-96)
 • RD 1257/1997, de 24 de juliol, pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Explotacions agràries extensives (BOE núm. 216, 09-09-97)

Explotacions Agrícoles Intensives (ACA 22)

 • RD 1716/1996, de 12 de juliol, pel que s’estableix el títol de Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives i els corresponents ensenyaments mínims (BOE 13/9/96 núm. 222)
 • RD 1258/1997, de 24 de juliol, RD 1257/1997, de 24 de juliol, pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Explotacions Agrícoles Intensives (BOE 10/9/97 núm. 217)

Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics (ACA 32)

 • RD 1712/1996, de 12 de juliol, pel qual s’estableix el títol de Tècnic superior en gestió i organització del recursos naturals i paisatgístics i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 227, 19-09-96)
 • RD 1256/1997, de 24 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de Tècnic superior en gestió i organització del recursos naturals i paisatgístics (BOE núm. 216, 9-09-97)

ELECTRICITAT I ELECTRÒNICA

Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques.

 • RD 177/2008, de 8 de febrer, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm.53, 01-03-2008)
 • Ordre EDU/2185/2009, de 3 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lacions elèctriques i automàtiques (BOE núm. 192, 10-08-2009)

Instal·lacions Electrotècniques

 • RD 621/1995, de 21 d’abril, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 190, 10-08-95)
 • RD 192/1996, de 9 de febrer, pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Instal·lacions Electrotècniques (BOE núm. 60, 09-03-96)

Sistemes de Regulació i Control Automàtics

 • RD 619/1995, de 21 d’abril pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Sistemes de Regulació i Controls Automàtics i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 188, 08-08-95)
 • RD 191/1996, de 9 de febrer, pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Sistemes de Regulació i Controls Automàtics (BOE núm. 57, 06-03-96)

INSTAL·LACIÓ I MANTENIMENT

Instal·lacions i manteniment electromecànic de maquinària i conducció de línies

 • RD 2045/95, de 22 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària i Conducció de Línies i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 38, 13-02-1996)
 • RD 1150/97, d’11 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària i Conducció de Línies (BOE núm. 214, 06-09-1997)

Manteniment ferroviari

 • RD 2047/95, de 22 de desembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic en Manteniment Ferroviari i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 38, 13-02-1996)
 • RD 1152/97, d’11 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Manteniment Ferroviari (BOE núm. 215, 08-09-1997)

Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor.

 • RD 2046/95, de 22 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 37, 12-02-1996)
 • RD 1151/97, d’11 de juliol, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu del Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Muntatge i manteniment d’instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (BOE núm. 214, 06-09-1997)

Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids

 • RD 220/2008, de 15 de febrer, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 55, 04-03-2008)
 • Ordre EDU/2200/2009, de 3 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Manteniment d’Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids (BOE núm. 193, 11-08-2009)

SANITAT

Cures auxiliars d’infermeria (SAN 23)

 • RD 546/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 133, 05-06-95)
 • RD 558/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Cures auxiliars d’infermeria (BOE núm. 134, 06-06-95)

Dietètica (SAN 32)

 • RD 536/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Dietètica i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 131, 02-06-95)
 • RD 548/1995, de 7 d’abril, pel que s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en dietètica (BOE núm. 131, 02-06-95)

Higiene Bucodental (SAN 34)

 • RD 537/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Higiene Bucodental i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 131, 02-06-95)
 • RD 549/1995, de 7 d’abril, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Higiene Bucodental (BOE núm. 131, 02-06-95)

Emergències Sanitàries (SAN 21)

 • RD 1397/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Emergències Sanitàries i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 282, 24-11-2007)
 • Ordre ESD/3391/2008, de 3 de novembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Emergències Sanitàries (BOE núm. 286, 27-11-2008)

SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Atenció sociosanitària (SSC 21)

 • RD 496/2003, de 2 de maig, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Atenció sociosanitària i els corresponents ensenyaments comuns (BOE núm. 124, 24-05-03)
 • Decret 35/2005 de 8 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Atenció Sociosanitària (BOIB núm. 58, 16-04-05)
 • Correcció d'errors al Decret 35/2005, de 8 d'abril, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de tècnic en Atenció Sociosanitària (BOIB núm. 75, 17-05-05)

Animació Sociocultural (SSC 31)

 • RD 2058/1995, de 22 de desembre, pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Animació Sociocultural i els corresponents ensenyaments comuns (BOE núm. 45, 21-02-1996)
 • RD 1264/1997, de 24 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de tècnic Superior en Animació Sociocultural (BOE núm. 219, 12-09-1997)

Educació infantil (SSC 32)

 • RD 1394/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Educació infantil i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 282, 24-11-2007)
 • Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 28 de novembre de 2008 per la qual s’estableix el desenvolupament curricular per als títols de formació professional del sistema educatiu que es dictin d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 172 Ext, 06-12-2008)

Integració Social (SSC 33)

 • RD 2061/1995, de 22 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 48, 24-02-96)
 • RD 1267/1997, de 24 de juliol, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de Tècnic superior en Integració Social (BOE núm. 218, 11-09-97)

HOTELERIA I TURISME

Cuina i gastronomia (HOT 21)

 • RD 1396/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Cuina i Gastronomia i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 281, 23-11-2007)
 • Ordre ESD/3408/2008, de 3 de novembre, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Cuina i Gastronomia (BOE núm. 287, 28-11-2008)

Serveis en Restauració (HOT 22)

 • RD 1690/2007, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic en Serveis en Restauració i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 16, 18-01-2008)
 • Ordre EDU/2216/2009, de 3 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau mitjà corresponent al títol de Tècnic en Serveis en Restauració (BOE núm.194, 12-08-2009)

Agències de Viatge (HOT 32)

 • RD 2215/1993, de 17 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Agències de Viatge i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 43, 19-02-94)
 • RD 144/1994, de 4 de febrer (BOE núm. 63, 15-03-94)
 • RD 1411/1994, de 25 de juny (BOE núm. 189, 09-8-94)

Informació i Comercialització Turístiques (HOT 33)

 • RD 2217/1993, de 17 de desembre pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turístiques i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 44, 21-02-94)
 • RD 145/1994, de 4 de febrer, pel qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Informació i Comercialització Turístiques (BOE núm. 63, 15-03-94)
 • RD 1411/1994, de 25 de juny (BOE núm. 189, 09-08-94)

Restauració (HOT 34)

 • RD 2218/1993, de 17 de desembre , pel que s’estableix el títol de Tècnic Superior en Restauració i els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 58, 09-03-1994)
 • Decret 114/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Restauració. (BOIB núm. 4, 06-01-2007)
 • Decret 57/2007 de 20 d'abril, de modificació del Decret 114/2006, de 29 de desembre, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de tècnic superior en restauració (BOIB núm. 66, 03-05-2007)

Gestió d’Allotjaments Turístics (HOT 32) CINE-5b

 • RD 1686/2007, de 14 de desembre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics i es fixen els seus ensenyaments mínims (BOE núm. 13, 15-01-2008)
 • Ordre EDU/2254/2009, de 3 de juliol, per la qual s’estableix el currículum del cicle formatiu de Grau superior corresponent al títol de Tècnic Superior en Gestió d’Allotjaments Turístics (BOE núm.198, 17-08-2009)

Normativa relativa als currículums dels Ensenyaments Superiors de Disseny

Ensenyaments Superiors de Disseny

 • RD 1496/1999, de 24 de setembre, pel qual s’estableixen els estudis superiors de Disseny, la prova d’accés i els aspectes bàsics del currículum d’aquests estudis (BOE núm. 239, 06-10-99)
 • Decret 165/2003, de 12 de setembre, pel qual s'estableix el currículum dels estudis superiors de disseny i es regula l'accés a aquests ensenyaments (BOIB núm. 134, 25-09-03)

Ensenyaments Superiors de Conservació i Restauració de Béns Culturals

 • RD 1387/1991, de 18 de setembre, pel qual s’aproven els ensenyaments mínims del currículum de Conservació i Restauració de Béns Culturals i es regula la prova d’accés a aquests estudis (BOE núm. 234, de 30-09-91)
 • Ordre de 28 d’octubre de 1991 per la qual s’aprova el currículum i es regulen els ensenyaments de Conservació i Restauració de Béns Culturals (BOE núm. 262, 01-11-91)

Cicles formatius d’Arts Aplicades a la Indumentària

 • RD 1460/1995, d’1 de setembre, pel qual s’estableixen els títols de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Estilisme d’Indumentària i en Modelisme d’Indumentària, pertanyents a la família professional de les Arts Aplicades a la Indumentària i s’aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 241, 09-10-95)
 • RD 553/1998, de 2 d’abril, pel que s’estableix el currículum i es determina la prova d’accés als cicles formatius de Grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny de la família professional de les arts Aplicades a la Indumentària (BOE núm. 101, 28-04-98)

Cicles formatius de Disseny Gràfic

 • RD 1457/1995, d’1 de setembre, pel qual s’estableixen els títols de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en art final de Disseny Gràfic i en Autoedició, pertanyents a la família professional de Disseny Gràfic, i s’aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 240, 07-10-95)
 • RD 1456/1995, d’1 de setembre, pel que s’estableixen els títols de Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Gràfica Publicitària, en Il·lustració i en Fotografia Artística, pertanyents a la família professional de Disseny Gràfic, i s’aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 239, 06-10-99)
 • RD 340/1998, de 6 de març, pel que s’estableix el currículum i es determina la prova d’accés als cicles formatius de Grau superior d’Arts Plàstiques i Disseny de la família professional de Disseny gràfic (BOE núm. 73, 26-03-98)
 • RD 341/1998, de 6 de març, pel que s’estableix el currículum i es determina la prova d’accés als cicles formatius de Grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny de la família professional de les Disseny gràfic (BOE núm. 74, 27-03-98)

Joieria artística

 • RD 1298/1995, de 21 de juliol, pel qual s’estableixen els títols de Tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Procediments d’Orfebreria i Argenteria, en Modelatge i Fusió d’Objectes d’Orfebreria, en Joieria i Bijuteria Artístiques, en Procediments de Joieria Artística, en Gravat Artístic sobre Metall, en Encastament i en Damasquinatge, pertanyents a la família professional de la Joieria d’Art i s’aproven els corresponents ensenyaments mínims (BOE núm. 221, 15-09-95)
 • RD 1575/1996, de 28 de juny, pel qual s’estableix el currículum i es determina la prova d’accés als cicles formatius de Grau mitjà d’Arts Plàstiques i Disseny, de la família professional de Joieria d’Art (BOE núm. 221, 12-09-96)
 • RD 1574/1996, de 28 de juny, pel qual s’estableix el currículum i es determina la prova d’accés als cicles formatius de grau superior d’Arts plàstiques i Disseny de la família professional de la Joieria d’art.

Instruccions dictades per la Conselleria d’Educació i Cultura curs 2009-2010
 • Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 30 d’abril de 2009 per la qual s’aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament de les escoles públiques de segon cicle d’educació infantil, dels col·legis públics d'educació primària i dels col·legis públics d'educació infantil i primària, per al curs 2009/2010
 • Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 30 d’abril de 2009 per la qual s’aproven les instruccions per a l'organització i el funcionament dels centres docents públics d’educació secundària per al curs 2009/2010
 • Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 22 de juny de 2009, per la qual s’aproven les instruccions d’organització i funcionament de l’Escola Superior de Disseny i de Conservació i Restauració de Béns Culturals de les Illes Balears per al curs 2009-2010
 • Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de dia 22 de juny de 2009, per la qual s’aproven les instruccions d’organització i funcionament de les escoles d’arts de les Illes Balears per al curs 2009-2010
 • Resolució de la consellera d’Educació i Cultura de 22 de juny de 2009 per la qual s’aproven les instruccions d'organització i funcionament de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per al curs 2009-2010
 • Ordre de la consellera d’Educació i Cultura de 13 de juliol de 2009 per la qual es regula l’organització i el funcionament dels cicles formatius de formació professional del sistema educatiu que s’imparteixen d’acord amb la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, a les Illes Balears, en la modalitat d’ensenyament presencial (BOIB núm. 108, 25-07-2009)
 • Instruccions de la Direcció General d’Administració, Ordenació i Inspecció Educatives sobre l’elaboració de les programacions didàctiques a l’educació primària i a l’educació secundària obligatòria de les Illes Balears per al curs 2009-2010, (01-09-2009)
 • Resolució per la qual es dicten les Instruccions per als equips d'orientació educativa i psicopedagògica i per als orientadors a centres i les Instruccions específiques per als orientadors educatius dels centres d'educació secundària, ambdues per al curs 2009-2010 (DGIFP 30-09-2009)
 • Orientacions per a l'elaboració de la concreció curricular i de les programacions didàctiques. DGAOIE (20-11-2009)