El nou Reglament Orgànic trenca la democràcia en els centres educatius i la igualtat entre els docents

En línia amb la nova Llei d’Educació de les Illes Balears, empelta un model de gestió privada als centres públics

L’STEI valora la negociació amb la Conselleria però no pot traspassar certes línies vermelles

A la Mesa Sectorial de dia 27 de setembre, l’STEI Intersindical ha votat en contra de la proposta de Reglament Orgànic de Centres (ROC) que ha presentat la Conselleria per diferents qüestions. En primer lloc, perquè el nou ROC atorga al director del centre les funcions que fins ara pertocaven als membres de l’equip directiu. Si el director ho considera oportú, ara podrà delegar les seves atribucions a les prefectures d’estudis o a les secretaries d’escoles i instituts.

Un altre dels punts discrepants han estat les referències que es fan al lideratge, d’una manera difosa, però amb un esperit que remet al model de gestió de l’empresa privada i converteix el director o directora més com un cap de personal que com un membre de la comunitat educativa, company en la tasca compartida de tirar endavant un projecte pedagògic.

Com ha fet en les al·legacions a la LEIB, l’STEI Intersindical s’ha oposat a l’avaluació del professorat que també apareix en el ROC. El sindicat està d’acord en una avaluació global del sistema educatiu (formativa), però no accepta que aquesta es faci servir per establir jerarquies entre companys i per a consolidar diferències salarials. La lluita pel cos únic docent és una reivindicació de sempre. Tampoc pot votar a favor d’una proposta que apareix d’una manera poc concreta a la LEIB amb el nom de "carrera professional".

Pel que fa al marcatge horari en els centres educatius, ha reclamat que aquesta ha de ser una opció, en qualsevol cas, aprovada pel claustre de professors. Sobre els perfils de les places docents, presents en el ROC i en la LEIB, està d’acord en què únicament es puguin dotar a través de la convocatòria anual de les comissions de serveis; en cap cas com un sistema habitual de provisió de places a criteri de l’equip directiu.

L’STEI Intersindical valora de manera positiva la negociació duta a terme en relació amb el nou ROC i l’actualització d’una normativa del 2002, però no admet que es faci a costa de la democràcia en els centres i la igualtat entre els docents.