Carrera professional interins: publicada la llista definitiva de persones amb dret a carrera

Al BOIB núm. 130 del 6 d’octubre s’ha publicat la Resolució per la qual s’aprova i es fa pública la llista definitiva del personal funcionari interí i laboral temporal inclòs en l’àmbit d’aplicació de l’Acord del Consell de Govern de 18 de juliol de 2022 pel qual es ratifiquen els acords de la Mesa Sectorial de Serveis Generals de 4 de maig de 2022 i del Comitè Intercentres de 9 de maig de 2022 de modificació de l’Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals i del Comitè Intercentres de 4 de maig de 2015

El Govern no tornarà cap cèntim al seu personal

L'STEI Intersindical ha demanat a la Conselleria de Funció Pública que desementeixi la notícia publicada per Última Hora.

La notícia de portada de l’edició del dilluns 19 de setembre d’Última Hora era que «El Govern tornarà als seus 44.000 funcionaris 20 milions “congelats”». A la pàgina 12 es desenvolupa la notícia i es parla d’un pagament, en clau electoral i de pressuposts del 2023.

Idò aquesta notícia no és certa en aquests termes. El que es fa és complir l’Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2021, publicat al BOIB de dia 25 de maig. I aquest Acord —contra el qual va votar l’STEI Intersindical en la Mesa d’Empleats Públics— determina que el mes de gener de 2023 es deixaran de minorar els complements, però no es tornaran les quanties minorades que s’han deixat de cobrar des del gener de 2020 fins al desembre de 2022 (imports que van des dels 312,34 € anuals fins als 163,52 € anuals, en funció del grup o nivell professional).

La minoració d’aquests complements autonòmics, l’ha feta el Govern de les Illes Balears durant els tres anys per a deixar sense efecte retributiu la pujada del 2 % del sou base (retribució bàsica) corresponent a l’any 2020. És a dir, durant el 2020, 2021 i 2022 no s’ha cobrat l’increment del 2 % del sou base; i serà a partir de la nòmina de gener de 2023 que es farà efectiu aquest increment. El que farà el Govern serà deixar d’estalviar 20 milions —que ha dedicat a altres coses aquests darrers tres anys— a costa de la nòmina del seu personal. Recordam que el Govern balear ha estat l’única de tot l’estat espanyol —Illes Balears incloses (ajuntaments i consells sí que aplicaren l’increment determinat per l’estat a tots els conceptes retributius)— que ha deixat sense efecte durant tres anys l’increment sobre el sou base corresponent al 2020 i que no ha aplicat cap increment sobre les retribucions complementàries del 2020 i el 2021.

Pel que fa al personal laboral al servei de l’administració autonòmica i al sector públic instrumental, aquests veuran actualitzat el sou base a partir de gener de 2023, però tampoc recuperaran el que no han cobrat del sou base corresponent al 2020. Això també afecta el personal de l’ensenyament concertat.

Per tant, en els pressuposts del 2023 ,el Govern deixarà d’estalviar els 20 milions que ha estalviat durant tres anys. Però no tornarà cap cèntim de les quanties minorades durant el 2020, 2021 i 2022.

Convenia fer l’aclariment.

 

Publicades les convocatòries d’estabilització de Serveis Generals de la CAIB

El BOIB d'avui, núm. 122 de 17 de setembre, publica les convocatòries del procés d'estabilització de personal funcionari i laboral CAIB. En concret, es convoquen les places següents:

· 225 places de personal funcionari per concurs oposició (convocatòria)

· 330 places de personal funcionari per concurs extraordinari de mèrits (convocatòria)

· 24 places de personal laboral per concurs oposició (convocatòria)

· 157 places de personal laboral per concurs extraordinari de mèrits (convocatòria)

El termini de presentació de sol·licituds mitjançant el tràmit telemàtic acaba el dia 17 d'octubre.

Recordeu que per poder realitzar el tràmit telemàtic necessitau un mètode d’identificació. Funció Pública ha publicat un tutorial per a presentar les sol·licituds amb vídeos que trobareu aquí: https://ja.cat/MKlWV.

Si necessitau assessorament o ajuda per a fer el tràmit telemàtic, podeu contactar amb nosaltres. Telefonau al 971 901 600 (ext. 2) o enviau-nos un missatge de WhatsApp per a demanar hora.

Menorca i Pitiüses tindran un punt d’informació sobre el procés d’estabilització

A petició de l'STEI Intersindical, la gent que resideix a Menorca i a les Pitiüses podrà acudir a les oficines de l'EBAP situades a Maó i a Eivissa a l'hora de tramitar la inscripció a les convocatòries d'estabilització de l'Administració de la CAIB.

En un principi, Funció Pública va anunciar que posava en marxa aquest servei a la seu de l'EBAP de Palma. Gràcies a les observacions dels delegats de l'STEI Intersindical, aquest servei estarà disponible també a Menorca i Eivissa.

Publicat l’Acord d’inclusió carrera professional funcionaris interins i laborals temporals

Al BOIB núm 93 del 19 de juliol de 2021 s'ha publicat l'Acord de la Mesa Sectorial de Serveis Generals per tal d’incloure la fase extraordinària d’implantació dels funcionaris interins i laborals temporals no enquadrat en aplicació de les diferents sentències de reconeixement de carrera i extensions de sentència, així com determinats supòsits derivats del reconeixement de la carrera professional horitzontal d’aquest col·lectiu que no es preveien en els acords originals

Pàgina 8 de 31