L'STEI Intersindical torna a reivindicar l'increment del 2 %

El Govern balear encara no ha explicat quins comptes fa amb relació a l'increment del 2 % de les retribucions que marca el Reial decret llei aprovat pel Consell de Ministres el 22 de gener.

L'STEI Intersindical ha demanat al Govern que convoqui una sessió de la Mesa de Negociació dels Empleats Públics perquè expliqui com fa comptes aplicar aquest increment.

Ara que farà tres setmanes que el BOE va publicar el Reial decret llei que estableix l'increment del 2 % de les retribucions del personal empleat públic, cal recordar que la Llei de pressuposts de la CAIB per al 2020 inclou una disposició addicional que estableix que un Acord del Consell de Govern podrà limitar aquest increment. L'STEI Intersindical ja va intentar en aquell moment que aquesta disposició desaparegués de la Llei en el tràmit parlamentari, però la majoria de grups no hi va estar d'acord.

És per això que l'STEI Intersindical fa responsables els grups parlamentaris que donen suport al Govern de la incertesa en què ens trobam ara. El Consell de Govern a hores d'ara tampoc no ha adoptat aquest acord i, mentrestant, el personal empleat públic i docent de la concertada de les Illes Balears continua amb les retribucions del 2019.

El Govern ha de posar fil a l'agulla.

Llista provisional de mèrits. Borsa única de treball IB-salut, categoria infermeria

El  15 de gener de 2020, es publica en el web www.ibsalut.es la llista provisional de persones admeses, que inclou la puntuació dels seus mèrits, de l’actualització de la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d’infermer/infermera.

També es publica la llista de persones excloses per no haver acreditat que compleixen els requisits.

S’estableix un termini de 10 dies hàbils per presentar reclamacions o les al·legacions que es considerin oportunes.

Recuperació del complement d'incapacitat temporal per al personal estatutari

  • Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de desembre de 2019 pel qual es restableix el dret a percebre el complement d'incapacitat temporal

Durant els processos d'incapacitat temporal per contingències comunes i accident no laboral, el Servei de Salut de les Illes Balears completarà les prestacions econòmiques que les treballadores o treballadors afectats rebin de la Seguretat Social fins al 100 % del total de la retribució en la jornada ordinària, exceptuant-ne les quantitats percebudes en concepte d'atenció continuada i de productivitat variable.

Aquest complement s'ha de percebre des del primer dia de baixa fins al màxim legal, incloses les pròrrogues.

Quan la situació d'incapacitat temporal descrita en l'apartat anterior tengui una durada d'un dia o menys, s'entendrà justificada l'absència amb dret al complement per mitjà del corresponent comunicat d'incapacitat temporal o un informe mèdic d'atenció urgent.

Aquest acord entra en vigor a partir de dia 12 de gener de 2020.

Publicat al BOIB Núm.5 de 11 de gener de 2020

Llista definitiva d'admesos i exclosos de la borsa única de l'IB-salut de la categoria infermeria d'urgències d'atenció primària

 El 13 de gener de 2020, s'ha publicat al portal web del Servei de Salut  www.ibsalut.es  (secció de Borsa Única) la resolució del director general per la qual s'aprova la llista definitiva d'admesos i exclosos de la categoria d'infermer/infermera d'urgències d'atenció primària. S'inclou la llista de puntuacions de mèrits resultant de l'autobaremació dels candidats corresponent a la convocatòria del concurs de mèrits per a constituir la borsa de treball general per a la selecció de personal estatutari temporal d'aquesta categoria.

Segons indica el punt 16.2 de l'acord de Borsa General (BOIB núm.149), s'ha realitzat un tall de baremació, i només han de presentar la documentació aquells candidats que superin els 48,9450 punts,  que seran els que inicialment formaran aquesta borsa única. S'ha publicat la llista de candidats que han d'aportar mèrits.

Els candidats tenen un termini de 10 dies hàbil, per al lliurament dels mèrits.