Recuperació del complement d'incapacitat temporal per al personal estatutari

  • Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat d'11 de desembre de 2019 pel qual es restableix el dret a percebre el complement d'incapacitat temporal

Durant els processos d'incapacitat temporal per contingències comunes i accident no laboral, el Servei de Salut de les Illes Balears completarà les prestacions econòmiques que les treballadores o treballadors afectats rebin de la Seguretat Social fins al 100 % del total de la retribució en la jornada ordinària, exceptuant-ne les quantitats percebudes en concepte d'atenció continuada i de productivitat variable.

Aquest complement s'ha de percebre des del primer dia de baixa fins al màxim legal, incloses les pròrrogues.

Quan la situació d'incapacitat temporal descrita en l'apartat anterior tengui una durada d'un dia o menys, s'entendrà justificada l'absència amb dret al complement per mitjà del corresponent comunicat d'incapacitat temporal o un informe mèdic d'atenció urgent.

Aquest acord entra en vigor a partir de dia 12 de gener de 2020.

Publicat al BOIB Núm.5 de 11 de gener de 2020