Permisos i llicències personal estautari

Dies de lliure disposició 6 dies No acumulables a les vacances
Per deures inexcusables de caràcter públic o personal (DNI, examen permís de conduir, visites mèdiques…) El temps indispensable Lliurar justificant
Per exàmens finals i altres proves a centres oficials El dia o dies de celebració Lliurar justificant
Per mort, hospitalització o intervenció quirúrgica d’un familiar de primer grau 3/5 dies hàbils en funció de la localitat És diferent localitat aquella que no coincideix amb el lloc de feina ni amb la residència habitual
Per mort, hospitalització o intervenció quirúrgica d’un familiar de segon grau

2/4 dies hàbils en funció de la localitat

És diferent localitat aquella que no coincideix amb el lloc de feina ni amb la residència habitual
Per formació professional  Fins a 40 hores anuals  El   contingut dels cursos ha d’estar relacionat amb el lloc de feina
Per trasllat de domicili

Sense canvi de municipi: 1 dia

Amb canvi de municipi: 3 dies

Lliurar justificant
Per matrimoni o parella de fet 15 dies A partir del dia de la celebració
Permís per naixement, adopció o acolliment

12 setmanes (4 primeres ininterrompudes)

A partir de 1/01/2021 16 setmanes (6 primeres ininterrompudes)

A disfrutar per el pare o l’altre progenitor

A partir del naixement o adopció

Lactància

1 hora diària fins que el nin té              12 mesos

Acumulable a 30 dies

Si hi ha part múltiple aquest permís s’incrementa proporcionalment

Compatible amb la reducció de jornada per guarda legal

Podrà se exercida indistintament per qualsevol dels progenitors

Naixement de fills prematurs o hospitalitzats després del part 2 hores diàries amb les retribucions integres Es pot acumular a la reducció de fins un màxim de dues hores, amb la disminució proporcional de les retribucions
Hospitalització d’un fill menor d’edat 1 hora diària  
Part, adopció o acolliment d’infants menors de 6 anys o majors amb especials problemes d’inserció

16 setmanes mare

Si el nadó és discapacitat aquest

permís s’amplia 2 setmanes més

Si es té un fill menor de 2 anys

s’amplia a 2 setmanes més

Si es té un fill entre 2 i 4 anys

s’amplia a 1 setmana més

 Les anteriors al part i les 6 posteriors són obligatòriament per a la mare. La resta es poden cedir al pare
Guarda legal d’un menor de 12 anys, d’una persona gran que requereix dedicació especial o d’una persona amb discapacitat Dret a reduir la seva jornada de treball, amb la disminució de les retribucions que correspongui Aquest dret és extensiu als treballadors amb un familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat
Familiar de primer grau amb una malaltia molt greu Dret a reduir fins a un 50% la jornada laboral amb caràcter retribuït Termini màxim d’un mes
Permís per cura de fill menor amb càncer o malaltia   greu Dret a reducció de al manco el 50% de la jornada de treball amb les retribucions integres per la cura durant la hospitalització i tractament  Fins que el menor compleixi 18 anys
Risc durant l’embaràs

Adaptació/canvi del lloc de feina

Llicència per risc durant l’embaràs

Es necessari passar per Salut laboral

 

L’Acord de la mesa Sectorial de Sanitat, de dia 5 de desembre de 2016, relatiu al retorn de drets perduts, estableix que el personal té dret a dies addicionals de permís per assumptes particulars per antiguitat, així com dies addicionals de vacances segons els anys de serveis prestats.

Dies addicionals de permís per assumptes particulars

Nombre de triennis 
2 6
2 7
3 8
4 9
5 10
6 11

 

Dies addicionals de vacances 

Anys de servei 
1 15
2 20
3 25
4 30 o mes

 

Aquest dret serà efectiu a partir de l’any natural següent a la data en què es compleixen els períodes de serveis assenyalats.

BOIB Núm. 155 de 10 de desembre de 2016.