El conseller Martí March expressà que aquesta Conselleria ens ha lliurat un document que pretén esser un punt de partida per a una negociació, i que la voluntat de la seva administració és arribar a un acord que pugui satisfer totes les parts.
El director general de Planificació, Ordenació i Centres, Antoni Morante, explicà el contingut de la proposta:
1.- Un possible increment retributiu de l’1’5% corresponent a 2022 (retroactiu) i del 2’5% per al 2023.
2.- Abonament de les pagues de 25 anys al personal ja jubilat, descomptant els imports cobrats pel primer sexenni (gener 2023)
3.- Reactivació de l’acord 2016:
a) equiparació salarials dels nivells que encara no ho estan.
b) completar la reducció a 23 hores de tots els docents de secundària.
c) pagament del 2n sexenni (set 2025)
d) pagament del 3r sexenni (set 2026)
4.- Revisió dels mòduls de funcionament
5.- Concertació de l’orientació a EI i EP als centres que encara no la tenen.
6.- Acord de jubilacions parcials per nascuts el 1962 i posteriors.
7.- Acord de recol·locació
8.- Reducció de ràtios.
9.- Reconeixement de centres d’atenció preferent.
Des de l’STEI vàrem recorda que havíem demanat a mesa una quantificació de les partides per conèixer en quins marges econòmics ens movem.
Tant sindicats com patronals vàrem considerar que tot i que l’acord no és dolent, la calendarització no és assumible.
Per a l’STEI seria important que l’any 2023 hi hagués un efecte econòmic més directe sobre els treballadors, i al mateix temps tancar l’Acord 2016, pel que fa a equiparació salarial o reducció a 23 hores.
La patronal va precisar que l’increment proposat per als mòduls no cobreix les pujades dels preus que sofreixen per parts dels proveïdors, ni les noves despeses sorgides des de l’establiment dels actuals mòduls el 2007 (protecció de dades, riscos laborals, digitalització,...)
No totes les parts estan d’acord en què hi hagi un pacte global. Morante exposa que en primer lloc la mesa social de concertada havia presentat les seves reivindicacions en un document conjunt, i que les quantitats per dur endavant cada punt de la proposta surten totes de la mateixa partida econòmica, entre d’altres l’increment extraordinari de l’1’5% de 2022 que no estava previst.
La Conselleria presentarà una altra proposta per la setmana que ve.
LOMLOE
Els sindicats amb presència a l’ensenyament públic, entre ells l’STEI INTERSINDICAL, varen demanar una flexibilització en l’aplicació de la LOMLOE, especialment pel que fa als criteris d’avaluació. La Conselleria va acceptar certa flexibilització en la mesura del que considera possible dins els marges de la llei, i a partir d’aquí tots els centres, tant públics com privats, n’estan assabentats a través del GESTIB.
El director general confirmà que en breu se’ns convocarà a una mesa tècnica amb la presència del tècnics de la Conselleria per parlar del tema.
DECRET DE CONCERTS
La Conselleria ofereix la garantia de la no retallada de concerts; tot i que la natalitat ha sofert una davallada important que ja es fa evident en termes d’escolarització; tot i així, ni les unitats ni el professorat de concertada s’han vist retallats.
ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
La conselleria reconeix que s’han generat confusions a l’hora de assignació del personal d’atenció a la diversitat, a vegades perquè els centres no han seguit el procediment establert a l’hora de fer les demandes; però s’estan intentant solucionar les incidències.
ORIENTACIÓ
Al gener de 2023 s’aplicarà l’acord d’implantació de l’orientació d’EP i EI en la seva segona fase, i el setembre de 2023 ja estarà tot implantat.

 

Tall de veu a IB3