(Aquí podeu consultar el díptic de la campanya que repartim pels centres de treball)


La Confederació Intersindical, de la qual forma part l’STEI Intersindical, va resoldre instar el Govern d’Espanya perquè reguli la jubilació parcial de les funcionàries i els funcionaris i l’equipari al personal laboral.

L'art. 67.4 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, de 12 d'abril de 2007, va reconèixer el dret de jubilació parcial dels funcionaris públics en establir que “procedirà la jubilació parcial, a sol·licitud de l'interessat, sempre que el funcionari reuneixi els requisits i condicions establerts en el Règim de Seguretat Social que li sigui aplicable”.

La publicació, però, del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, va eliminar de l’EBEP aquesta modalitat de jubilació per als funcionaris.

Les enquestes de població activa indiquen que el nombre d'empleats públics va créixer de manera important entre l'última meitat de la dècada dels 80 i la primera meitat dels 90. El resultat és que un nombre significatiu del funcionariat amb més de 60 anys i amb una mitjana de 40 anys de serveis no pot, actualment, accedir a la jubilació parcial, ni tampoc a la jubilació anticipada per la important pèrdua de poder adquisitiu que comporta.

L’STEI Intersindical defensa els aspectes positius de la jubilació parcial, que permetria:
- El rejoveniment de les plantilles.
- L'accés a l'ocupació pública d'un bon nombre de joves.
- Un important estalvi econòmic per a l'Administració (triennis, carrera professional, substitucions de baixes d’incapacitat temporal de mitja i llarga durada causades per la sobrecàrrega de feina i el desgast físic…).
- La preservació de la salut del personal amb més càrregues físiques o les relacionades amb la turnicitat.
- La transferència de coneixement del personal que es jubila.
- La millora de la transició a la jubilació.

Aquesta reivindicació del conjunt del funcionariat, que resulta discriminat respecte del personal laboral de les administracions públiques i dels treballadors per compte d'altri als quals és aplicable l'Estatut dels Treballadors, es va veure reflectida ara fa un any a l’Acord Marc per a una Administració del Segle XXI, publicat en el Butlletí Oficial de l’Estat de 17 de novembre de 2022, que recollia la derogació de la supressió de la jubilació parcial que preveia anteriorment l’art. 67 de l’EBEP.

Ha transcorregut un any d’aquella publicació, no s’ha fet cap passa més. Per això, el passat 23 de maig, per acord del Secretariat de l’STAS (Sindicat de treballadors i treballadores de les administracions públiques i els serveis), del qual forma part l’STEI Intersindical, vàrem sol·licitar una reunió amb la ministra d’Hisenda i Funció Pública, ja que no volem que aquesta qüestió quedi en una mera declaració d’intencions.

Ara, amb la constitució del nou organigrama ministerial en el Govern d’Espanya, hem reiterat a la Ministra la petició de reunió per tractar la modificació l’art. 67 de l’actual TREBEP, amb l’objectiu que se’n faci el desenvolupament reglamentari que permeti la jubilació parcial de les funcionàries i els funcionaris que reuneixin els requisits establerts en el règim general de la Seguretat Social.