OPE administratiu, llistat provisional qualificacions fase oposició

Amb data 6 de juny de 2019 es publica a la web de l'Ibsalut, els llistats provisionals de les notes de l'exercic de la fase d'oposició del Servei de Salut de la categorai administratiu/administrativa.

Les persones aspirants que observin errors en la consignació de les seves dades o qualsevol altre error mecànic o material, ho poden comunicar al Tribunal en el termini de cinc dies hàbils comptadors de de l'endemà de la publicació d'aquestes llistes.

Borsa única IB-salut categoria tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica

Amb data 3 de juny de 2019 s'ha publicat al web del Servei de Salut la llista definitiva amb les puntuacions dels aspirants de la convocatòria de borsa única de treball estatutari temporal de la categoria tècnic/tècnica en anatomia patològica.

També es publica la lista definitiva d'aspirants exclosos per no haver acreditat el compliment dels requisits.

Contra aquesta Resolució es pot interposar un recurs de reposició en el termini d'un mes o directament un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.