OPE Tècnics especialistes

A la plana web de l'Ib-salut www.ibsalut.es trobareu informació dels següents processos selectius:

  • Tècnic/tècnica especialista en radiodiagnòstic: publicades les llistes provisionals de puntuació de l'examen.
  • Tècnic/tècnica especilaista en radioteràpia: publicades les llistes definitives de puntuacions de la fase d'oposició.
  • Tècnic/tècnica especilista eb laboratori: publicades llista de persones citades a revisió d'expedients.
  • Tècnic/tècnica especialista en anatomia patològica: publicació de llistes definitives de puntuació de la fase d'oposició.

OPE Fisioterapeuta

Al BOIB Núm. 156, de dia 13 de desembre de 2018 es publiquen les llistes definitives de persones aspirants admeses i excloses en el concurs-oposició per cobrir places vacants d'aquesta categoria.

L'exercici de la fase d'oposició es durà a terme el dia 17 de febrer de 2019, a les 10.00 hores, als llocs següents: Mallorca: Universitat de les Illes Balears. Carretera de Valldemossa, Km 7,5. Palma./ Menorca: Can Salort – Santa Rita, 11, 07730 Alaior./ Eivissa: Carrer Calvari núm. 1, (antic edifici de la Comandància), 07800 Eivissa.

Entrega de documentació borsa única IB-salut tècnics especialistes

A la web de l'Ib-salut, www.ibsalut.es, es publiquen les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos i les llistes d'admesos amb la puntuació resultant de l'autobaremació de la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears de les següents categories:

El termini per entregar la documentació és del 19/11/2018 al 30/11/2018

Borsa única de treball IB-salut categoria zelador/zeladora

Dia 12 de desembre de 2018, a la web de l'ib-salut www.ibsalut.es  es publiquen les llistes provisionals d'admesos i exclosos de la convocatòria del concurs de mèrits per constituir les borses generals per a la selecció de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria zelador/zeladora.

S'estableix un termini de 10 dies hàbils, del 17/12/2018 al 02/01/2019, perquè els aspirants exclosos puguin presentar al·legacions i reclamacions o esmenin les deficiències detectades. Aquí enllaç web

Llistes definitives Borsa Única categoria auxiliar d'infermeria

Dia 2 de novembre de 2018 es publiquen al web de l’Ibsalut (www.ibsalut.es) les llistes definitives d’admesos i exclosos (indicant la causa d’exclusió) de l’actualització de la Borsa Única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria d’auxiliar d’infermeria.

S’estableix un termini de deu dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació perquè els aspirants requerits puguin presentar la documentació acreditativa.

Pàgina 9 de 21