Oferta pública 2019, 2020 i 2021

A la darrera Mesa Sectorial de Serveis Generals s’ha aprovat els sistemes que regiran les oposicions de les ofertes públiques de 2019, 2020 i 2021 per al personal funcionari.

Torn lliure:

Llegeix més...

Concurs de trasllats: proposta provisional d'adjudicació de llocs de feina

A la pàgina web de l’EBAP s’ha publicat la proposta provisional d’adjudicació dels llocs de feina objecte de la convocatòria del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Les persones interessades hi poden formular reclamacions i/o sol·licitar audiència en el termini de dos dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la data d’exposició pública de la proposta provisional en la pàgina web de l’EBAP i en el tauler d’anuncis de l’EBAP (27 i 28 de juny).

Concurs de trasllats: aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals

Avui, 14 de juny, al web de l’EBAP s’ha publicat la relació d'aspirants que han acreditat mèrits amb defectes formals del procediment per proveir llocs de feina de personal funcionari de carrera de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Els aspirants disposen d’un termini de CINC dies hàbils, comptadors a partir de l’endemà de la publicació de la llista (del 15 al 21 de juny), per esmenar l’acreditació dels mèrits amb defectes formals que consten a la relació.

Han de presentar la documentació corresponent en el Registre General de l’EBAP mitjançant un escrit dirigit a la Comissió Tècnica de Valoració. Si el candidat presenta la documentació mitjançant Correus o en un altre registre públic, dins el termini esmentat ha d’avançar-la necessàriament a la Comissió, perquè es pugui valorar el mèrit corresponent mitjançant el correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

OPE 2019, 2020 i 2021

A la Mesa Sectorial de Serveis Generals s’ha aprovat que les ofertes públiques en el torn lliure dels anys 2019, 2020 i 2021 quedin desvinculades del procés d’estabilització i que es convoquin pel sistema de concurs oposició, pendents de concretar el percentatge de l’oposició i del concurs en la negociació de les bases generals.

Millora temporal de l'ocupació

A la Mesa Sectorial del 13 de maig s'ha aprovat, per unanimitat, l'Acord per la millora temporal de l'ocupació (promoció interna temporal). Aquest sistema permetrà als funcionaris de carrera ocupar temporalment un lloc de treball no ocupat adscrit a un cos, escala o especialitat diferent del que pertany, sempre que reuneixi els requisits següents:

  • Tenir la titulació exigida per accedir al cos, escala o especialitat a què està adscrit el lloc.
  • Complir els requisits establerts a la relació de llocs de feina
  • Ser funcionari de carrera del grup o subgrup immediatament inferior del lloc al qual s’ha d’efectuar el nomenament.
Llegeix més...
Pàgina 1 de 9