uncategorized

STEI Connecta

A l’STEI posam en marxa una innovadora eina de comunicació per als treballadors de l’Administració local (consells insulars, ajuntaments i ens públics que en depenen).

Amb el servei de missatgeria instantània STEI Connecta, rebràs via WhatsApp informació actualitzada de totes les novetats relacionades amb el teu sector.

A més, podràs fer a través del whatsapp totes les consultes que vulguis.

Com t’hi pots apuntar? És molt senzill!

1. És indispensable que guardis el número 689 874 912 (Administració Local), 628 019 713 (Ajuntament de Calvià) a la teva agenda de contactes amb el nom STEI Connecta.

2. Envia un missatge de whatsapp amb la paraula CONNECTA, indicant el teu nom, llinatges, DNI, centre de treball (o atur), illa, sector i professió.

 

Altres STEI connecta disponibles

Prova 2 Calvià

L'article 8 de la Llei 14/2014, de 29 de desembre, de finances de la comunitat autònoma de les Illes Balears, estableix que l'òrgan competent per elaborar i sotmetre a l'acord del Consell de Govern l'avantprojecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma és el conseller competent en matèria d'hisenda i pressuposts. Així mateix, l'article 36 estableix que aquest mateix òrgan ha de determinar l'estructura dels pressuposts tenint en compte l'organització del sector públic autonòmic.

Mitjançant aquesta Ordre es regulen l'elaboració de l'avantprojecte de llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2021, la seva estructura, la informació i la documentació que han de formalitzar tots els ens que hi intervenen, i també els terminis que s'han de complir per poder sotmetre l'avantprojecte a l'acord del Consell de Govern segons el que estableix la normativa vigent.

 

El pressupost de 2021 s'elabora en un context de contenció del creixement de la despesa degut a la necessitat d'adequar-la a les possibilitats financeres que oferiria el cicle econòmic iniciat a finals de l'any 2018 d'alentiment de l'activitat econòmica. Aquest procés de reequilibri iniciat en la present legislatura s'ha vist alterat sobtadament per la crisi de la Covid-19, la qual tindrà efectes pressupostaris molt notables en el curt i mitjà termini.

icona persones   

 

logosteii quadrat  

Prova Calvià. Borsa tècnic arxius

Bases

Ordre de la consellera d’Hisenda i Relacions Exteriors de 16 de juliol de 2020 per la qual es dicten les normes per a l’elaboració dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l’any 2021

Terminis

Del 5 de juliñll al 24 de nvembre

Llistes d'aprovats

Llistes d'aprovats 1er examen

 

 

 

logosteii quadrat