L’STEI Intersindical ha presentat un recurs potestatiu de reposició contra les bases generals del procés d’estabilització del Servei de Salut de les Illes Balears i un contra cadascuna de les convocatòries que eximeixen del requisit de català amb caràcter general. El sindicat adverteix que les convocatòries que eximeixen del requisit (no són totes) incompleixen el Decret llei 6/2022, i adverteix de la inseguretat jurídica d'aquest procés.
 
L’explicació jurídica és molt senzilla. El Decret llei 6/2022 (posterior a la Llei 4/2016 i —per tant— prevalent si es contradiuen) marca que s’ha d’exigir un nivell de català com a requisit en totes les convocatòries dels processos d’estabilització de l’administració autonòmica (inclòs l’àmbit sanitari).
 
Però encara hi ha un motiu més evident. Totes les places que s’ofereixen en aquest procés d’estabilització han estat ocupades durant més de tres anys: és a dir, està completament acreditat que no hi ha mancança de professionals en aquestes categories. A banda d’això, el mateix DL 6/2022 estableix un marge de dos anys per a acreditar aquest requisit, en el cas de les persones que ocupen les places. És a dir, no hi ha cap necessitat d’eximir del requisit a cap convocatòria.
 
Cal tenir en compte que la població de les Illes Balears té el dret de ser atesa en català als centres de salut i els hospitals de les Illes. El Servei de Salut actua de manera arbitrària quan exigeix —per exemple— el nivell B1 de català a un electricista i no exigeix cap nivell a un metge (que haurà de tractar amb persones que tenen el català com a llengua habitual).