El mes de març, l’STEI Intersindical va presentar una proposta de barems de concurs de mèrits i de concurs oposició a la Mesa de Negociació de les Administracions Públiques per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública. En la darrera sessió de la Mesa, el 8 d’abril, l’STEI va fer aportacions a l’esborrany que va presentar l’Administració, les línies definitòries de les quals detallam a continuació:

 • Inclusió dels antecedents de fet, els fonaments de dret, els objectius i la finalitat, del que seria l’Acord per a l’aprovació de bases generals que han de regir els processos selectius.
 • Definició de la condició d’aspirant i concepte.
 • Determinació dels requisits dels aspirants.
 • Previsió extraordinària de proves de català en les administracions locals per a les persones que no disposin del nivell requerit.
 • Terminis de presentació de sol·licituds i altres terminis per fer-hi esmenes.
 • Formes de presentació de les sol·licituds i la resta de documents que prevegin les convocatòries: presencial, telemàtica, etc. Recomanació a les administracions locals que habilitin serveis de suport.
 • Inclusió, pel que fa a les administracions locals, de les places a temps parcial, però de naturalesa estructural, corresponents a competències impròpies (monitors de camps d’estiu, director de camps d’estiu, socorristes de piscina, informadors turístics, etc.). I també el personal de les escoles de música o el personal de les escoletes municipals.
 • Pel que fa a personal temporal sense lloc de referència, que es donin d’alta nous llocs en les relacions de llocs de feina, plantilles o qualsevol altra forma d’organització de recursos humans que l’Administració consideri convenient.
 • En el cas del personal indefinit no fix, que s’hi incloguin les places que ho tenguin per resolució o les denunciades en espera de sentència.
 • Que la consideració de plaça a extingir no afecti la seva inclusió en els processos indicats en el paràgraf anterior.
 • Meritació dels serveis prestats del personal laboral en les administracions locals que els hagin adscrit a places de funcionari.
 • Per al concurs de mèrits derivat de la disposició addicional sisena i vuitena de la Llei 20/2021, que els mèrits professionals no suposin més del 80 %, per donar garantia jurídica al procés i assolir l’objectiu de reduir l’abús de la temporalitat sobre aquests llocs.
 • Proposta de valorar amb més puntuació els serveis prestats de la plaça de l'administració convocant.
 • Quant al concurs oposició, un sol exercici, amb caràcter no eliminatori, amb una prova tipus text d’un temari referit únicament a la part general, únicament per a les places d’administració general. Per a les places d’administració especial, el temari i la corresponent prova tipus text no eliminatòria s’han d’adequar a funcions generals i específiques comunes pròpies del subgrup i especialitat.
 • Proposta de nombre de temes per subgrup:
 • A1: (30 temes) • A2: (20 temes) • B: (18 temes) • C1: (15 temes) • C2: (10 temes) • AP: (5 temes)
 • En el cas de les administracions locals, en els àmbits de negociació respectius, s’ha de preveure una puntuació mínima per al temps meritat per comissions de serveis forçoses o atribució temporal de funcions.
 • Promoció de criteris de desempat que prioritzin la major antiguitat acreditada a l’administració a la qual s’opta.
 • Aprovació de borses prioritàries per al personal que resulti cessat com a conseqüència dels processos d’estabilització, per davant de les borses ordinàries i extraordinàries vigents en cadascuna de les administracions.