OPE Ib-salut, categoria TCAE, llistes provisionals d'admesos i exclosos. Data de l'examen

Dia 6/10/2021 es publica la Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears, per la qual s'aproven les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria tècnic mitjà sanitari/tècnica mitjana sanitària en cures auxiliars d'infermeria del Servei de Salut de les Illes Balears.

En la llista provisional de persones admeses figuren el nom, els llinatges i el document d’identitat. En la llista provisional de persones excloses s’especifica també la causa d'exclusió.

Les persones aspirants tenen un termini de cinc dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució per presentar
reclamacions, que no tindran caràcter de recurs, o per reparar el defecte que hagi motivat l'exclusió.

L’examen es realitzarà el diumenge dia 12 de desembre de 2021, a les 10.00 hores. El lloc es farà públic pròximament a través del portal web del Servei
de Salut de les Illes Balear si de la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.

Resolució