OPE odontòleg-estomatòleg /odontòloga-estomatòloga d'àrea d'Atenció Primària. Llistes provisionals de persones admeses i excloses

Dia 15 de setembre de 2021 s'ha publicat la Resolució que aprova les llistes provisionals de persones aspirants admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de personal estatutari fix de la categoria odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària.

 

Les persones aspirants tenen un termini de 5 dies hàbils, des de l'endemà de la publicació, per presentar reclamacions o per reparar el defecte que ha motivat l'exclusió.

L'examen es realitxarà el diumenge 28 de novembre de 2021 a les 10 hores. El lloc es farà públic a través del portal web del Servei de Salut.

Rosolució