OPE grup auxiliar administratiu, llista de persones que han superat el concurs oposició

Al BOIB Núm. 98, de 22 de juliol de 2021, s'aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants en la categoria grup auxiliar administratiu de la funció administrativa.

Trobareu la llista de persones que han superat el concurs oposició a l'annex 2

La llista de persones aspirants que segueixen en puntuació a les que han superat el procés selectiu a l'annex 3.

La llista de places que s'ofereixen a l'efecte que les sol·licitin per ordre de preferència a l'annex 4.

S'estableix un termini de 20 dies hàbils perquè les persones que figurin a l'annex 2 i 3 aportin la documentació que es requereix.

BOIB