OPE odontòleg-estomatòleg /odontòloga-estomatòloga d'àrea d'Atenció Primària. Convocatòria

Al BOIB Núm. 94, de 15 de juliol de 2021, es publica la convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 8 places vacants de personal estatutari fix de la categoria odontòleg-estomatòleg/odontòloga-estomatòloga d'àrea d'atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears

  • Les places estan distribuides de la següent manera: 6 corresponen al torn lliure i 2 al torn de promoció interna.
  • Trobareu la convocatòria a l'annex 1
  • El temari de la fase d'oposició a l'annex 2
  • El barem de mèrits de la fase de concurs a l'annex 3
  • Els membres del tribunal qualificador a l'annex 4

Al Boib Núm. 100, de dia 27 de juliol de 2021, es publica una correcció d'errors, s'obre un nou termini d'un mes per presentar sol·licituds

BOIB 94