OPE Treball social. Convocatòria

Al BOIB Núm. 93, de 13 de juliol de 2021, s'ha publicat la convocatòria d'un concurs oposició per cobrir 32 places vacants de personal estatutari fix de la categoria traballador/a social del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

Le distribució de places serà la següent:

  • 24 places per al torn lliure, 2 de les quals corresponen a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%
  • 8 places per al torn de promoció interna, 1 de les quals correspon a la reserva per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Les bases que regeixen aquesta convocatòria, s'adjunten com a annex 1

S'aprova el temari de la fase d'oposició, que s'adjunta com a annex 2

S'aprova el barem de mèrits per a la fase de concurs, que s'adjunta com a annex 3

Es designa el tribunal qualificador d'aquest procès selectiu, que s'adjunta a l'annex 4

Les sol·licituds de participació s'hauran de presentar mitjançant el tràmit elctrònic, l'accès a l'enllaç estaran disponibles al portal www.ibsalut.es i a la seu electronica del Govern de les Illes Balears.

El termini per presentar sol·licituds és d'un mes comptadors des de l'endemà de la publicació al BOIB