Borsa única IB-salut categoria terapeuta ocupacional.Llistes provisionals d'admesos i d'exclosos

Dia 4 d'agost de 2021 es publica al web del Servei de Salut la Resolució per la qual s'aproven les llistes provisionals d'admesos i d'exclosos de la borsa única de personal estatutari temporal del Servei de Salut de la categoria terapeuta ocupacional.

A la llista d'exclosos s'indica la causa de l'exclusió.

S'estableix un termini de deu dies hàbils comptadors des de l'endemà de la publicació perquè els aspirants exclosos puguin presentar al·legacions i reclamacions.

Resolució