Permís retribuït del personal estatutari per tenir cura de fills amb càncer o malaltia greu

Amb data 6 de juliol de 2021, es publica al BOIB Núm. 89 L'Acord del Consell de Govern, que ratifica l'Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat  de 11 de juny de 2021, per regular el permís retribuït del personal estatutari del Servei de Salut per atedre la cura de fills amb càncer o malaltia greu.

Aquest Acord té per objecte regular el permís per als casos següents:

  • La cura de fills i/o filles i de persones subjectes a tutela ordinària que siguin menors de edat i de menors subjectes a guarda amb finalitat d'adopció que pateixin càncer o una altra malaltia greu.
  • La cura de fills i/o filles majors d'edat que convisquin amb els seus progenitors o tutors i pateixin càncer o una malaltia greu.

Àmbit d'aplicació A tot el personal estatutari  que presti servei en un centre o institució sanitària del Servei de Salut de les Illes Balears.

Concepte de malatia greu Les incloses en l'annex del Reial decret 1148/2011

Requisits del permís Podrà sol·licitar-ho el personal inclòs en l'àmbit d'aplicació sempre que tots dos progenitors, guardadors o tutors legals siguin treballadors per compte propi o d'altri i hi concorri alguna de les circumstàncies següents:

  • Quan tengui lloc un ingrès hospitalari
  • Durant el tractament continuat de la malatia o necessitat de la cura directa, comtínua i permanent tant a l'hospital com al domicili desprès que s'hagi diagnosticat la malatia
  • Quan es produeixi una recaiguda o reagudització del procès, inclosos els supòsits en que no calgui un altre ingrès hospitalari, i requereixi cura directa, contínua i permanent

Característiques del permís. Consisteix en una minoració retribuïda de la jornada laboral que abastarà almenys la meitat de la durada de la jornada. El percentatge màxim podrà ser del 99%. El percentatge concret del permís respecte a la jornada de treball es fitxarà segons uns criteris determinats.

Durada El permís es concedirà per una durada inicial de fins a tres mesos, que es podrà porrogar per altres períodes successius de fins a tres mesos mentre subsisteixi la necessitat (aportar informe mèdic juntament amb la sol·licitud en cas de primera pròrroga)

En cas de necessitat de temps inferior, es concedirà el període indispensable que consti en l'informe mèdic que ho determina

El personal beneficiari d'aquest permís haurà de comunicar qualsevol circumstància que impliqui l'extinció del dret a gaudir-ne.

Retribució del permís. El personal que tengui dret a aquestpermís percebrà les seves retribucions íntegres. Només es podran reconèixer a favor d'un dels progenitors.