Llistat provisional de puntuacions obtingudes a la fase d'oposició, categoria conductor

Dia 8 de juny de 2016 s'ha publicat a la plana web de l'Ibsalut l'acord del tribunal qualificador del concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria Conductor dependent del Servei de Salut de les Illes Balears. A l'esmentat acord s'aprova la relació de preguntes modificades i anul·lades de l'examen tipus test, així com la llista provisional de puntuacions obtingudes en la fase d'oposició, referida a cada un dels torns. Per accedir a aquesta informació clicau aquí

Procediment extraordinari carrera professional

Al BOIB núm 63, de 19 de maig de 2016 s’ha publicat la resolució per la qual es convoca procediment extraordinari per accedir o progressar en el model de carrera professional, per qualsevol de les categories de personal estatutari sanitari, de gestió i serveis i també per el personal funcionari sanitari del Servei de Salut de les Illes Balears.

Hi poden participar:

Personal estatutari fix.

Personal estatutari temporal.

Personal sanitari local fix, integrat en els equips d’AP del Servei de Salut.

Personal funcionari sanitari.

Personal temporal.

La sol·licitud està a disposició dels interessats en la WEB del Servei de Salut de les Illes Balears www.ibsalut.es a l’àrea destinada als professionals, s’ha de presentar segons el model que s’adjunta com annex 2 i s’ha de formalitzar telemàticament seguint les instruccions de l’annex 3, una vegada formalitzada s’ha d’ imprimir, signar i registrar amb la documentació en paper que sigui necessària.

El termini per presentar les sol·licituds és d’un mes comptador des de l’endemà de la data de publicació en el BOIB, 20 de maig-20 de juny de 2016.

Per a més informació contacteu amb les nostres seccions sindicals.

La Mesa Sectorial de Sanitat aprova un text consolidat dels acord de carrera professional

La Mesa Sectorial de Sanitat va aprovar el 17 de març de 2016, un text consolidat dels acords sobre la carrera professional del personal estatutari depenent del Servei de Salut de les Illes Balears. L’objecte d’aquest acord és fer una revisió profunda dels acord vigents sobre carrera amb la finalitat d’elaborar un text consolidat que unifiqui els diferents acords sobre els processos de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut.

Llegeix més...

OPE categoria Tècnic en radioteràpia

Al BOIB Núm. 36, de 19 març 2016, es publiquen les llistes definitives de persones admeses i excloses en el concurs oposició per cobrir places vacants de la categoria Tècnic en radioteràpia.

Es determina que l’exercici de la fase d’oposició es durà a terme el dia 14 de maig de 2016, a les 10.00 hores, als llocs següents:

- Mallorca: Universitat de les Illes Balears, carretera de Valldemossa, PQ 7,5. Palma

- Menorca: Hospital Mateu Orfila, c/ Ronda Malbúger, 1,  07703 Maó.

- Eivissa: Hospital Can Misses, c/ de Corona , 32 – 36, 07800.