OPE estabilització personal estatutari Servei de Salut

Al BOIB nún. 67 de 24 de maig de 2022 es publica l'Acord del Consell de Govern pel qual s'aproven les ofertes d'ocupació pública addicional d'estabilitat ordinària i excepcional d'estabilització per a l'any 2022 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

En total s'aproven 4.114 places:

  • 2.509 pertanyen a la taxa addicional d'estabilització, el sistema de selecció és de concurs oposició.
  • 1.605 pertanyen a la taxa excepcional d'estabilització, el sistema de selecció és el de concurs.

La publicació de les convocatòries s'ha de fer abans de 31 de desembre de 2022 i aquests processos s'han de resoldre abans de 31 de desembre de 2024

Boib