Borsa única Ibsalut, llistes definitives puntuació mèrits categoria medicina família en EAP

Amb data 4/01/2021 es publica a www.ibsalut.es la llista definitiva amb la puntuació del mèrits de la borsa única de treball temporal del Servei de Salut de la categoria metge/metgessa de família en equips d'atenció primària

 

Resolució

També es publica la lliata de persones aspirants excloses per no haver acreditat que compleixen els requisits.

Contra aquesta resolució pot interposar-se un recurs de reposició en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà de la data de publicació.

També es pot interposar un recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos.