OPE medicina de família en equips d'atenció primària

Al BOIB núm. 95 de 28 de maig de 2020 s'ha publicat la Resolució del director general del Servei e Salut de les Illes Balears per la que s'aprova la llista de persones que han superat el concurs oposició per a cobrir places vacants de la categoria metge/metgessa de família en equips d'atenció primària.

 

1. Aprovar les llistes de persones —referides a cadascun dels torns— que han superat el concurs oposició per cobrir places vacants de la
categoria metge/metgessa de família en equips d'atenció primària dependents del Servei de Salut de les Illes Balears, convocada per mitjà de
la Resolució de 24 de maig de 2018 (annex 1).


2. Publicar la llista de places que s'ofereixen a les persones que han superat el procés selectiu, a efecte que les sol·licitin per ordre de
preferència (annex 2).


3. Obrir un termini de vint dies hàbils comptador des de l'endemà de la data de publicació d'aquesta resolució en el Butlletí Oficial de les
—sense perjudici del que estableix el punt 7— perquè les persones que han superat el procés selectiu aportin Illes Balears la documentació següent:


- Fotocòpia compulsada del certificat que acrediti tenir com a mínim el nivell B1 de coneixements de català. No obstant això, en
aquest procediment és aplicable l'article 5 del Decret 8/2018, de manera que si no s'acredita la capacitació lingüística exigible
s'aplicarà l'article 7 del mateix Decret. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra
fase del concurs oposició, sempre que ho indiquin.
- Fotocòpia compulsada del títol acadèmic exigit per a aquesta convocatòria o certificat acadèmic que acrediti haver completat tots
els estudis per obtenir el títol, juntament amb la sol·licitud d'expedició del títol i l'acreditació del pagament de les taxes
corresponents. No cal que presentin aquest document les persones que ja l'hagin aportat en qualsevol altra fase del concurso
oposició, sempre que ho indiquin.
- Declaració jurada o promesa de no haver estat separat —per mitjà d'un expedient disciplinari— del servei de qualsevol servei de
salut o administració pública en els sis anys anteriors a la convocatòria i de no estar inhabilitat amb caràcter ferm per acomplir
funcions públiques ni per a la professió corresponent.
- Pel que fa als ciutadans d'altres estats esmentats en la base 2.1.a) de la convocatòria, acreditació de no haver estat inhabilitat —per
sanció o pena— per accedir a funcions o a serveis públics en un estat de la Unió Europea o separat —per sanció disciplinària—
d'alguna de les seves administracions o dels seus serveis públics en els sis anys anteriors a la convocatòria.
- Certificat expedit pel Servei de Prevenció de Riscs Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears que acrediti la capacitat
funcional necessària per acomplir les funcions que es derivin del nomenament.
- Llista de les places ofertes triades, per ordre de prioritat; cal incloure-hi totes les places. Aquesta llista es pot emplenar
telemàticament des de la web http://opoibsalut.caib.es, però també està disponible en format d'imprès en paper la seu dels Serveis
Centrals i de les altres gerències del Servei de Salut. En tot cas, cal formalitzar-la en algun registre segons el que disposa el punt 5.

BOIB