Borsa única Ib-salut, categoria tècnic especialista radioteràpia

Amb data 30 de maig de 2019 se publica al web del Servei de Salut les llistes definitives d'aspirants admesos i exclosos  i la llista d'admesos amb la puntuació de l'autobaremació, per constituir la borsa única  de selecció de personal estatutari temporal de la categoria tècnic/tècnica especialista en radioteràpia.

S'estableix un termini de 10 dies hàbils per a presentar la documentació que acrediti el compliment dels mèrits i els requisits.