Oferta pública 2019 personal estatutarui

Al BOIB Núm. 48 de dia 13 d’abril de 2019, es publica l’Acord del Consell de Govern pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública per a 2019 del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

 

CATEGORIA TOTAL TORN LLIURE PROMOCIÓ INTERNA
Tècnic/a especialista en laboratori 14 3 11
Tècnic/a especialista en radiodiagnòstic 16 8 8
Metge/metgessa de família en EAP 81 64 17
FEA en pediatria, puericultura d’àrea i en EAP 10 8 2
Totals 121 83 38

 

Aquesta oferta s’aprova sense perjudici de les millores que es puguin fer en cas que, en una futura aprovació de la llei de pressuposts generals de l’Estat per a 2019, se suprimeixin les limitacions actuals o aquestes se modifiquin o s’ampliïn.

BOIB